R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTÃRÂREA NR. 21
din 17 februarie 2005
privind Strategia de organizare si exploatare a pajistilor din judetul Mures


Consiliul judetean Mures,
Vazând Expunerea de motive nr. 1394/8.II. 2005 a Comisiei de Agricultura a Consiliului Judetean, Referatul nr. 35/24.01. 2005 al Centrului Judetean de Consultanta Agricola Mures,
Având in vedere prevederile Legii nr.72/2002 legea zootehniei, Hotarârea Guvernului nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.72/2002 si a Ordinului comun al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministerului Administratiei Publice nr.226/235/2003 privind Strategia de organizare a activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national , pe termen mediu si lung,
In temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

hotaraste :

Art.1. Terenurile evidentiate ca pajisti, apartinând consiliilor locale, obstilor sau asociatiilor crescatorilor de animale, se folosesc in exclusivitate pentru pasunat, fâneata, cultivarea plantelor de nutret, in vederea obtinerii de masa verde, fân sau seminte, perdele de protectie a pajistilor, constructii zoopastorale, lucrari de imbunatatiri funciare pentru cresterea potentialului de productie a pajistilor.
Art.2. Consiliile locale care administreaza pajistile de pe raza unitatii administrativ teritoriale, vor stabili in raspunderea directa si nemijlocita a primarilor executarea prevederilor cuprinse in amenajamentele pastorale si in planurile anuale de exploatarea pajistilor aprobate de consiliile locale. Gospodarirea acestor suprafete se face conform devizelor din anexa (2 - 5) cu consultarea crescatorilor de animale, cu asistenta tehnica a specialistilor din cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala si Centrul Judetean de Consultanta Agricola Mures.
Art.3. Consiliile locale vor stabili perioada in care animalele sunt invoite la pasunat intre 1 mai si 31 octombrie, in raport cu traditiile si conditiile locale.
Pentru animalele gasite pe pajisti in perioada interzisa pasunatului se vor aplica amenzi prevazute de actele normative in vigoare.
Art.4. Taxele de pasunat pe specii si categorii valabile in perioada sus mentionata se vor stabili de catre fiecare consiliu local, luând ca baza urmatoarele bareme:
- bovine adulte lei/cap = valoarea la zi a 30-50 l lapte
- bovine tineret lei/cap = valoarea la zi a 15-25 l lapte
- ovine si caprine lei/cap = valoarea la zi a 0,5-1 kg cas proaspat
- cabaline lei/cap = valoarea la zi a 50 kg grâu
Taxele de pasune se vor achita integral pâna la intrarea animalelor pe pasune.
Art.5. Proprietarii de animale sunt obligati ca pâna la data de 1 mai a fiecarui an sa incheie cu primaria contractul de pasunat, conform anexei nr.1 la prezenta hotarâre.
La incheierea contractului de pasunat detinatorul de animale va prezenta certificat de sanatate pentru intreg efectivul de animale invoite la pasunat.
Nerespectarea clauzelor din contract duce la rezilierea contractului si pierderea dreptului de folosinta al pasunii.
Proprietarii animalelor gasite pe pasuni, fânete, loturi semincere sau pe pajistile cultivate, care nu au incheiat contracte de pasunat, vor fi obligati sa plateasca daunele provocate si taxele de gloaba ce se stabilesc de catre consiliul local.
Art.6. Suprafetele de pasune repartizate beneficiarilor pe specii si categorii biologice, cât si amplasamentul, vor fi specificate in contractul de pasunat.
In cazul pasunatului prin rotatie (pe tarlale si parcele), pasunatul se va realiza conform graficului intocmit de organele agricole de specialitate.
Nerespectarea suprafetei repartizate, amplasamentului, duratei ciclului de pasunat se sanctioneaza cu rezilierea contractului de pasunat fara restituirea valorii corespunzatoare din taxa de pasunat achitata precum si cu amenda contraventionala.
In cazul in care prin savârsirea contraventiei s-a cauzat o paguba si exista tarife de evaluare a acesteia, persoana imputernicita sa aplice sanctiunea stabileste si despagubirea cu acordul expres al persoanei vatamate.
In caz de moarte, sacrificare sau vânzare a animalelor crescatorii pot cere restituirea taxei de pasunat pentru timpul ramas pâna la expirarea contractului, in termen de 30 zile de la producerea evenimentului.
In caz de necesitate (forta majora, cum ar fi: seceta prelungita, inundatii, ploi abundente,etc.) sau situatii care ar facilita distrugerea pasunii, pasunatul este interzis chiar daca crescatorii de animale au platit taxa de pasunat.
Art.7. Detinatorii de animale (persoane fizice si juridice) care intrunesc conditiile prevazute de O.U.G. nr.108/2001 privind exploatatiile agricole pot inchiria o suprafata de pasune pe o perioada determinata, dar nu mai mare de 8 ani, corespunzatoare numarului de animale pe care le detin. Suprafata va fi repartizata dupa incheierea contractului de pasunat si plata taxei stabilite, conform prevederilor art.4 din prezenta hotarâre.
Pentru punerea in valoare a suprafetelor de pajisti obiectivul fundamental este sporirea productiei totale de masa verde si a calitatii acesteia, in concordanta cu cresterea eficientei economice a exploatarii animalelor, in special a efectivelor de taurine si ovine.
Art.8. Lucrarile de intretinere si imbunatatire ce vor fi executate pe pajisti (pasuni) sunt cele cuprinse in devizele din anexa (2 - 5) adaptate fiecarei localitati, aprobate de consiliul local.
Obiectivele strategice de organizare si exploatare a pajistilor sunt urmatoarele:
a) stabilirea dimensiunii si potentialului de productie;
b) stabilirea structurii si distributiei pe forme de relief;
c) gruparea pajistilor dupa factorii limitativi ai productiei de masa verde;
d) stabilirea actiunilor tehnice necesare pentru ameliorarea pajistilor;
e) stabilirea masurilor si actiunilor privind exploatarea rationala a pajistilor;
f) organizarea transhumantei ovinelor.
Organizarea transhumantei ovinelor se face de catre specialisti de la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala impreuna cu cei de la consiliile locale ale comunelor, oraselor, respectiv municipiilor, care stabilesc in fiecare an numarul de animale care sunt acceptate la pasunat timp de cel putin 90 de zile consecutive si care coordoneaza intreaga activitate de transhumanta.
Veniturile incasate de primarii din taxele de pasunat vor fi folosite in exclusivitate pentru lucrarile de exploatare si ameliorare a pasunilor inchiriate.
Incalcarea dispozitiilor Legii nr.72/2002 atrage raspunderea administrativa, contraventionala, civila sau penala dupa caz.
Art.9. Pentru intretinerea si imbunatatirea suprafetei de pasune toti crescatorii de animale care au invoite animale la pasunat vor executa prestatii in zile munca, dupa cum urmeaza:
- 1 buc. bovina - 1-2 zile munca
- tineret bovin - 1 zi munca
- 10 buc. ovine si caprine - 1-2 zile munca
- 1 buc. cabaline - 1-2 zile zile munca
In cazul neexecutarii prestatiei in zile de munca corespunzatoare numarului de animale scoase la pasunat se va plati pâna la data de 31 decembrie a anului in curs, contravaloarea acestora.
Contravaloarea unei zile de munca se calculeaza luându-se ca baza de referinta salariul minim pe economie valabil la aceea data.
Organizarea programului de participare a crescatorilor de animale la executarea lucrarilor de intretinere a suprafetelor de pajisti si a utilitatilor zoopastorale existente pe acestea va fi realizata de consiliul local. Se vor preciza obligatiile crescatorilor de animale pentru realizarea acestor lucrari, inclusiv nivelul platii muncii contributive.
Consiliile locale ale comunelor, oraselor , respectiv ale municipiilor vor organiza actiuni de popularizare in rândul crescatorilor de animale a masurilor ce trebuie intreprinse pentru imbunatatirea pajistilor, precum si a celor mai eficiente metode de exploatare a acestor suprafete.
Consiliul local la propunerea primarului poate transforma cuantumul contraventiilor prevazute de art.42, alin.1 din Legea nr.72/2002, in zile munca in folosul comunitatii, directionate cu precadere pentru imbunatatirea pajistilor.
Art.10. Pajistile insamântate sau suprainsamântate vor fi folosite in primul an numai pentru cosit.
Art.11. Hotarârea nr.61 din 31.X 2002 a Consiliului judetean privind strategia de organizare si exploatare a pajistilor in judetul Mures se abroga.
Art.12. Consiliile locale vor dezbate in cursul trimestrului I al fiecarui an programul strategic de exploatare si ameliorare a pajistilor aflate in administrarea lor.
Art.13. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se incredinteaza Directiei Juridice si Administratie Publica.


PRESEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan

 


ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN
Comisia de agricultura
Nr.1394/08.02.2005

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarâre privind Strategia de organizare si exploatare a pajistilor din judetul Mures

 

Patrimoniul pastoral existent in România reprezinta o parte din avutia nationala , de importanta majora prin dimensiunea resurselor potentiale de furaje si calitatea acestora, precum si prin gradul sporit de atractivitate pe care il ofera pentru practicarea turismului intern si international, datorita amplasarii acestor suprafete.
Imbunatatirea nivelului de productie si utilizare a pajistilor reprezinta o activitate de interes national, fiind in corelatie directa cu cantitatea si calitatea productiilor animaliere obtinute, in principal, din exploatarea speciilor de taurine si ovine.
Din suprafata agricola a judetului de 414.587 ha pajistile ocupa 185.819 ha in procent de 44%, pasunile 114.969 ha in procent de 32% iar fânetele 70.850 ha.
Comisia de agricultura analizând aceasta bogatie a judetului nostru a ajuns la concluzia ca potentialul productiv al pajistilor este foarte scazut.
Sporirea productiei de masa verde pe pajisti nu poate constitui un obiectiv in sine, ci este indisolubil legata de exploatarea intensiva si rationala a acestui patrimoniu, raportat la un efectiv de animale, dimensionat si structurat in mod stiintific, pentru o perioada cât mai lunga de timp pe parcursul anului, precum si de realizarea unor productii animaliere cu costuri mai mici.
Prin Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr.61/2002 au fost reglementate o serie de reguli privitoare la administrarea si exploatarea pajistilor naturale din judetul Mures, pajisti care prin suprafetele foarte mari existente, constituie o resursa importanta pentru asigurarea intr-o buna parte a furajelor necesare efectivelor de animale din judet.
Prevederile Ordinului comun al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministerului Administratiei Publice nr.226/235/2003 privind Strategia de organizare a activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national , pe termen mediu si lung a determinat comisia de agricultura sa elaboreze un nou proiect de hotarâre care vizeaza acest domeniu.
Consideram ca masurile cuprinse in proiectul de hotarâre al Consiliului judetean propus, precum si anexele 2-5 cu devizele de lucrari pentru reabilitarea productiei pajistilor, constituie un sprijin real Consiliilor locale care trebuie sa execute lucrari de reabilitare si dotare a pajistilor specifice fiecarei zone.

 

PRESEDINTE
Szabo Arpad
  SECRETAR
Radu Mircea

 


Centrul Judetean de
Consultanta Agricola Mures
Nr.35/24.01.2005

REFERAT


Având in vedere degradarea accentuata a pajistilor din judetul Mures, si dupa aparitia Hotarârii Consiliului Judetean Mures nr. 61/2002, consiliile locale nefacând aproape nimic pentru a pune in practica Hotarârea Consiliului mai sus mentionata precum si Legea zootehniei nr.72/2002, Hotarârea Guvernului nr.940/2002 si Ordinul comun al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministerului Administratiei Publice nr.226/235/2003 privind Strategia de organizare a activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung .
Consideram ca este necesar o noua hotarâre a Consiliului Judetean Mures care sa cuprinda masuri concrete pentru redresarea potentialului productiv, aceste valoroase resurse de furaje necesare efectivelor de animale din comunele, orasele si municipiile judetului Mures.

 

DIRECTOR
Cotutiu Ioan