R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA NR. 42
din 7 octombrie 2004
privind avizarea Planului urbanistic zonal "Aeroport si Parc industrial, judetul Mures"

Consiliul Judetean Mures,
Vazând expunerea de motive nr.9074/01.10.2004 a Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, privind avizarea Planului urbanistic zonal "Aeroport si Parc industrial, judetul Mures", precum si Avizul unic nr.43/21.09.2004 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism, de pe lânga Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere prevederile art.56, alineat (1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,
In temeiul articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

hotaraste :

Art.1. (1) Se avizeaza Planului urbanistic zonal "Aeroport si Parc industrial, judetul Mures".
(2) Avizul unic nr.43/21.09.2004 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism, de pe lânga Consiliul Judetean Mures, precum si Avizul Autoritatii Aeronautice Civile, fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2. Planului urbanistic zonal "Aeroport si Parc industrial, judetul Mures" se va aproba de catre Consiliul orasului Ungheni si de catre Consiliul comunei Sinpaul.

 

PRESEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan