ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN
Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului
Nr.9074/ 01.10.2004

EXPUNERE DE MOTIVE
privind avizarea Planului urbanistic zonal
"Aeroport si Parc industrial, judetul Mures"

Coexistenta in aceeasi zona de amplasament, a doua mari obiective ale judetului Mures, respectiv a Aeroportului Tirgu Mures si a Parcului industrial si având in vedere programele de perspectiva privind dezvoltarea si amplificarea activitatilor acestor obiective, a rezultat ca oportuna si necesara elaborarea si aprobarea unei documentatii de urbanism, concretizata printr-un Plan urbanistic zonal.
Prin planul urbanistic zonal s-a analizat o suprafata de 1.106 ha, situata in teritoriile administrative ale orasului Ungheni si comunei Sinpaul, ce cuprinde constructiile existente (aeroportuare, ale parcului industrial, constructiile cu alte destinatii si locuinte), caile de circulatie rutiera si feroviara (DN 15 - E60, DC 124 C, linia CF curenta Deda - Razboieni), precum si retelele tehnico edilitare (apa, gaz, telefonie, electricitate) existente, toate acestea fiind situate in zona adiacenta aeroportului, guvernata de restrictiile si reglementarile stabilite de catre Autoritatea Aeronautica Civila.
Fata de situatia existenta in zona, prin Planul urbanistic zonal, elaborat, se instituie reglementari urbanistice de utilizare a terenurilor din zona studiata, pentru realizarea de noi investitii (constructii, lucrari de infrastructura si de retele tehnico-edilitare), potrivit programelor pe termen imediat, mediu si de lunga durata, prevederile Planului urbanistic zonal fiind totodata, in conformitate cu reglementarile tehnice si a actelor normative in vigoare.
Potrivit art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism, de pe lânga Consiliul judetean Mures, procedând la analizarea acestei documentatii, a aprobat emiterea Avizului unic nr.43/21.09.2004.
Planul urbanistic zonal "Aeroport si Parc industrial, judetul Mures" a fost avizat de catre:
- Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, a Consiliului orasului Ungheni, cu nr.2966/01.10.2004.
- Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, a Consiliului comunei Sinpaul, cu nr.1251/20.09.2004.
- Autoritatea Aeronautica Civila.
Fata de cele prezentate si in conformitate cu prevederile art.56, alineat (1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, se propune avizarea Planului urbanistic zonal "Aeroport si Parc industrial, judetul Mures", potrivit proiectului de Hotarâre anexat.

 

VIZAT
VICEPRESEDINTE
ing.Fratean Petru Alexandru
  ARHITECT SEF
arh.Dunca Doru