R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T Ã R Â R E A N R. 87
din 16 decembrie 2003
privind modificarea structurii organizatorice, a statului de functii
si a numarului de personal din cadrul Directiei Judetene
de Asistenta Sociala Mures

Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane si Consilieri Presedinte nr. 10158 din 20 noiembrie 2003, privind modificarea structurii organizatorice, a statului de functii si numarului de personal al Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures,
Având in vedere prevederile Legii nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala, precum si cele ale Hotarârii Guvernului nr.90/2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de asistenta sociala,
In conformitate cu prevederile art. 104, lit. "h" si art. 109 din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala,


h o t a r a s t e :

Art.1. Se majoreaza cu cinci posturi - personal contractual, numarul de personal al Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures, aceasta urmând sa functioneze incepând cu data de 1 ianuarie 2004, cu un numar de 17 posturi.
Art. 2. Se modifica organigrama si statul de functii al Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan