R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTÃRÂREA Nr. 82
din 16 decembrie 2003
privind aprobarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a
bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2004

Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Raportul nr.10684/05.12.2003 la proiectul de aprobare a bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2004,
Tinând seama de prevederile art. 104, alineatul e din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, a Legii nr. 500/2003 privind finantele publice si a Legii nr.507/2003 legea bugetului de stat pe anul 2004 de la art.30 pâna la art.34,
In temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

hotaraste:

Art.1. (1) Bugetul Consiliului Judetean Mures pe anul 2004 se stabileste la venituri si cheltuieli in suma de 708.935.134 mii lei.
(2) Repartizarea veniturilor pe capitole si subcapitole si a cheltuielilor pe actiuni si titluri, se face conform anexei nr.1 la prezenta.
(3) Bugetul propriu si al institutiilor finantate integral sau partial din bugetul Consiliului Judetean, cu detalierea cheltuielilor pe articole si alineate, se face conform anexei nr.2 de la 2/1 pâna la 2/55.

Art.2. (1) Veniturile bugetului Consiliului Judetean pe anul 2004, in suma de 708.935.134 mii lei, se prezinta astfel:
- mii lei -
Venituri - total 708.935.134
Din care :
I. Venituri proprii 11.160.000
II Prelevari din bugetul de stat - total 531.885.259
- cote defalcate din impozitul pe venit 250.437.309
- sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, din care: 195.749.950
- pentru protectia copilului 82.513.000
- pentru bugetul propriu 53.634.750
- pentru cultura si culte 59.602.200
- sume defalcate din T.V.A., din care: 85.698.000 - invatamânt special 29.206.000
- produse lactate si de panificatie 56.492.000
III. Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap 165.889.875
(2) In vederea incadrarii in nivelul veniturilor realizate, Directia Buget-Finante si Asistenta Economica poate propune presedintelui limitarea deschiderii de credite bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzator veniturilor incasate.

Art.3. In structura economica, cheltuielile bugetului Consiliului Judetean pe anul 2004, se prezinta astfel:
- mii lei -
Cheltuieli - total, din care: 708.935.134
A. Cheltuieli curente, din acestea: 657.841.074
- cheltuieli de personal 148.861.950
- cheltuieli materiale si servicii 189.034.875
- subventii 89.310.005
- transferuri 230.634.246
B. Cheltuieli de capital 38.000.058
C. Rezerve 13.094.000

Art.4. (1) Se stabileste numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu si institutiile finantate de Consiliul Judetean potrivit anexei nr.4 .
(2) Ordonatorii de credite vor stabili salariile de baza, indemnizatiile de conducere si celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de lege cu avizul ordonatorului principal de credite, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2004.

Art.5. (1) Cheltuielile de investitii pe anul 2004 pentru Consiliul Judetean si institutiile publice subordonate vor fi de 40.700.058 mii lei. Finantarea acestora se va face din bugetul judetean.
(2) Programul de investitii pe anul 2004 se prezinta in anexa nr.3.
(3) Nominalizarea pozitiei de "dotari si alte cheltuieli de investitii" se va face prin dispozitia presedintelui Consiliului Judetean, cu incadrarea in fondurile aprobate.
(4) In functie de procesul investitional si de evolutia preturilor, se autorizeaza presedintele Consiliului Judetean sa aprobe modificari in listele de investitii, cu incadrarea in cheltuielile de capital aprobate.

Art.6. Pentru finantarea Consiliului Judetean la capitolul "Autoritati publice" se aloca suma de 65.960.350 mii lei, cu urmatoarea finantare:
- 57.705.600 mii lei de la bugetul Consiliului Judetean
- 8.254.750 mii lei - sume retinute din cota de 17 % la echilibrarea bugetelor locale pentru coofinantare programe U.E.

Art.7. (1) Pentru finantarea institutiilor de cultura, arta si culte se prevede suma de 114.487.849 mii lei, cu urmatoarea acoperire, conform anexei nr.5.
- 89.310.005 mii lei subventii pentru institutiile extrabugetare,
- 12.667.844 mii lei - alocatii bugetare,
- 3.000.000 mii lei transferuri
- 9.510.000 mii lei venituri proprii ale unitatilor extrabugetare,
(2) Conducerile institutiilor de cultura vor lua masuri de angajare a cheltuielilor numai la nivelul sumelor pentru care s-a deschis linia de credite si in functie de veniturile extrabugetare realizate lunar si cumulat de la inceputul anului.
(3) Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute in legi specifice si in legile bugetare anuale.
(4) Nici o cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget si nici angajata si efectuata din acest buget, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala.
(5) Nici o cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si nu are prevederi bugetare.

Art.8. Pentru finantarea Serviciilor de dezvoltare publica, locuinte se aloca suma de 22.780.000 mii lei, reprezentând cheltuieli de capital, cu urmatoarele surse de finantare:
- 8.680.000 mii lei din bugetul judetean;
- 14.100.000 mii lei - sume retinute la echilibrare din cota de 17% localitatilor, pentru finantarea obiectivelor de investitii privind alimentarile cu apa.

Art.9. (1) Pentru finantarea R.A. Aeroport Tg.Mures se prevede suma de 25.525.229 mii lei, din care transferuri - 17.325.171 mii lei, cheltuieli de capital - 4.700.058 mii lei si venituri proprii - 3.500.000 mii lei, conform anexei nr.5.
(2) Consiliul de Administratie al R.A.Aeroport va prezenta proiectul de buget pe anul 2004 in prima sedinta a Consiliului Judetean.
(3) Finantarea R.A. Aeroport pâna la aprobarea bugetului pe anul 2004 se va face in cota de 1/12 pe fiecare luna, fata de anul 2003.

Art.10. (1) Pentru activitatea de drumuri si poduri se aloca suma de 47.103.025 mii lei cu finantare din bugetul judetean.

Art.11. (1) Pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului se aloca suma de 124.825.255 mii lei, din care:
- 40.886.539 mii lei - sume retinute la echilibrare din cota de 17% localitatilor de pe raza carora se afla copiii institutionalizati;
- 1.425.716 mii lei din bugetul judetean;
- 82.513.000 mii lei sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
(2) Pentru mentinerea echilibrului bugetului judetean pe anul 2004, Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului va lua urmatoarele masuri:
- Va urmari atragerea de fonduri de la O.N.G.-uri prin incheierea de noi protocoale si conventii,
- Va urmari obtinerea de granturi de la organismele internationale, in cadrul ajutoarelor acordate de acestea pe anul 2004 pentru România,
- Punerea in aplicare a strategiei privind desfiintarea unor centre de plasament din judet.

Art.12. Pentru asigurarea protectiei persoanelor cu handicap si a nevazatorilor din judet se aloca suma de 169.133.775 mii lei.

Art.13. Pentru finantarea altor actiuni se aloca suma de 9.885.000 mii lei.

Art.14. La partea de cheltuieli, bugetul cuprinde rezerva bugetara in suma de 13.094.000 mii lei la dispozitia Consiliului Judetean, dupa cum urmeaza:
- 11.160.000 mii lei pentru finantarea unor actiuni sarcini bugetare intervenite in cursul anului, cu mentinerea echilibrului bugetar;
- 1.934.000 mii lei - retinute din cota de 17% la echilibrarea bugetelor locale pentru consultanta agricola.

Art.15. Pentru invatamântul special se aloca suma de 34.260.451 mii lei, cu urmatoarea finantare:
- 29.206.000 mii lei suma defalcata taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale,
- 4.287.020 mii lei - sume retinute la echilibrare din cota de 17% localitatilor de pe raza carora se afla copii cu deficiente.
- 767.431 mii lei din bugetul judetean

Art.16. Pentru finantarea celor 3 unitati de sanatate aflate in patrimoniul Consiliului Judetean se aloca suma de 7.900.000 mii lei din bugetul judetean.

Art.17. (1) Pentru echilibrarea bugetelor municipiilor, oraselor si comunelor se aproba suma de 253.366.941 mii lei, cu urmatoarele surse de acoperire:
- 160.904.250 mii lei, sume defalcate din impozitul pe venit,
- 92.462.691 mii lei sume alocate de Consiliul Judetean din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu.
(2) Nominalizarea sumelor de acoperire pe municipii, orase si comune se prezinta in anexa nr.7 la prezenta.
(3) Criteriile de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit si a celor din cota de 17% la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale sunt cele prevazute in articolul 29 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale.

Art.18. (1) Pentru finantarea institutiilor de invatamânt preuniversitar de stat se aloca suma de 1.012.297.000 mii lei, defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale, din care:
- finantarea cheltuielilor de personal - 1.005.075.000 mii lei,
- burse acordate elevilor si obiecte de inventar mii lei - 7.222.000 mii lei,
(2) Nominalizarea sumelor de acoperire pe municipii, orase si comune se va face potrivit anexei nr.6.

Art.19. Pentru finantarea produselor lactate si de panificatie pentru prescolarii si elevii din clasele I-IV din judetul Mures pe anul 2004 se aloca sume defalcate din TVA in volum de 56.492.000mii lei.

Art.20. Pentru finantarea creselor se aloca suma de 3.390.000 mii lei. Repartizarea sumelor pe municipii si orase este potrivit anexei nr.9.

Art.21. (1) Pentru finantarea centrului judetean de consultanta agricola se aloca suma de 5.104.000 mii lei, repartizata pe localitatea Singeorgiu de Mures, potrivit anexei nr. 10.
(2) Pâna la data de 31 ianuarie 2004, Consiliul Judetean Mures va aproba infiintarea Serviciului Judetean de Consultanta Agricola Mures.

Art.22. Pentru asigurarea protectiei sociale privind ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintei si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, se aloca sume defalcate din impozitul pe venit in volum de 223.916.000 mii lei. Repartizarea pe localitati a acestei sume este potrivit anexei nr.11, respectând trimestrialitatea propusa de Ministerul Finantelor Publice.

Art.23. Pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei se aloca sume defalcate din T.V.A. in suma de 33.120.000 mii lei. Repartizarea pe localitati a acestei sume este potrivit anexei nr.8.

Art.24. Se aloca sume defalcate din impozitul pe venit, in volum de 30.499.200 mii lei pentru finantarea unui numar de 680 - personal neclerical apartinând urmatoarelor culte: ortodox, romano catolic, reformat, evanghelic C.A., unitarian si greco-catolic. Sumele pentru asigurarea contributiilor pentru personalul neclerical se includ in bugetul propriu al judetului iar plata se face prin centrele de cult de care apartine acesta.

Art.25. (1) Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor pe anul 2004 pentru Consiliul Judetean Mures si a sumelor alocate de Consiliul Judetean din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu, se face corelat cu repartizarea aprobata de Ministerul Finantelor, prin dispozitia presedintelui.
(2) In vederea incadrarii in nivelul veniturilor realizate din cota de 17% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu, Directia Buget-Finante si Asistenta Economica poate propune presedintelui limitarea virarii acestora catre consiliile locale, pâna la nivelul cotei virate de Directia Generala a Finantelor Publice Consiliului Judetean.

Art.26. (1) Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuielile strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.
(2) Ordonatorii de credite raspund de :
a) elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu;
b) urmarirea modului de realizare a veniturilor;
c) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare posibil de incasat;
d) organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare si executiei bugetare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare.

Art.27. Anexele de la nr.1 la 11 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan