ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTÃRÂREA NR.76
din 23 octombrie 2003
privind reasezarea unor sume in cadrul bugetului Consiliului Judetean Mures


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr.8811/13.10.2003 la proiectul de hotarâre privind reasezarea unor sume in cadrul bugetului Consiliului Judetean Mures,
Tinând seama de prevederile articolului 20, alin.4 din Legea nr.189/1998 a finantelor publice locale,
In temeiul art.104 aliniatul e si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

hotaraste:

Art.1: Bugetul Consiliului Judetean Mures pe anul 2003 se reaseaza conform anexei nr.1 la prezenta hotarâre.
Art.2: Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate in cadrul capitolului 51.02 se face conform anexei nr.2.
Art.3: Se rectifica lista de investitii potrivit anexei nr.3.
Art.4: De ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspund directiile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan