ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTÃRÂREA Nr. 74
din 23 octombrie 2003
privind organizarea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, precum si a altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale si pot primi subventii de la bugetul judetean

Consiliul Judetean Mures,
Analizând Expunerea de motive nr. 8846/14.10.2003 a Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu prevederile articolului 11 din H.G. nr. 49/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, precum si a altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale;
In temeiul prevederilor articolului 104 alin. (1) lit. "n" si articolului 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,


Hotaraste:

Art. 1. Se aproba organizarea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, precum si a altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care pot primi subventii de la bugetul judetean pentru initierea si organizarea de programe si proiecte culturale, având urmatoarea componenta:
1. Suciu Victor, consilier judetean
2. Benedek Imre, consilier judetean
3. Iosib Viorel, director, Directia Juridica si Administratie Publica
4. Bartha Iosif, director, Directia Buget-Finante si Asistenta Economica
5. Gâlea Elena, sef serviciu Resurse Umane si Consilieri Presedinte
6. Covaci Gabriela, consilier, serviciul Administratie Publica si Secretariat
7. Andras Stefan, consilier, compartiment Patrimoniu si Servicii Publice
8. Bârsan Marioara, consilier, serviciul Administratie Publica si Secretariat
9. Moldovan Silvia, referent de specialitate, compartiment Patrimoniu si Servicii Publice


Art. 2. Pâna la data de 30. 11. 2003 comisia va alege dintre membri sai un presedinte si un vicepresedinte, prin vot deschis, iar presedintele, la rândul sau, va desemna dintre membri, secretarul comisiei.
Art. 3. Regulamentul pentru acordarea de subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale va fi aprobat prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean.
Art. 4. De indeplinirea prezentei hotarâri raspund membri comisiei si Directia Buget-Finante si Asistenta Economica.
Art. 5. Prezenta Hotarâre se comunica membrilor Comisiei si Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica.

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan