ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN
Directia Buget-Finante si Asistenta Economica
Nr.8846/14.10.2003
Dosar II.F.2

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarâre privind organizarea comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, precum si a altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale si pot primi subventii de la bugetul judetean

In baza Ordonantei Guvernului nr. 51/11 august 1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 245/16.05.2001, se reglementeaza sistemul de finantare de la bugetul de stat si/sau bugetele locale a programelor si proiectelor culturale.
In conditiile art. 2.1 din Legea nr. 245/2001 "Asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridica, precum si alte organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale, pot primi subventii alocate de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale, care vor fi utilizate in exclusivitate pentru acoperirea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente programelor si proiectelor culturale stabilite ca beneficiare ale subventiilor."
Prin Hotarârea Guvernului nr. 49/16 ianuarie 2003 s-au aprobat Normele Metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale. Conform Hotarârii, evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, precum si a altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, se va face de catre o Comisie de evaluare si selectionare care se organizeaza prin Hotarâre a Consiliului Judetean sau Local pentru acordarea de subventii de la bugetele locale.
Modul de organizare si functionare a Comisiei, precum si procedura evaluarii si selectionarii este prevazuta la articolele 11 - 19 din H.G. nr. 49/2003.
Astfel, Comisia de evaluare si selectionare trebuie sa fie formata din minimum 5 persoane.
Asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridica, precum si alte organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, vor depune documentatiile de solicitare a subventiilor la Registratura Consiliului Judetean, in termen de 90 de zile de la aprobarea Legii Bugetului de stat pentru anul 2004.
Documentatia de solicitare a subventiilor este analizata de catre membri comisiei de evaluare si selectionare si va fi notata potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din HG nr. 49/2003, iar pentru fiecare solicitare de subventionare Comisia va intocmi un raport de oportunitate.
Comisia de evaluare si selectionare va inainta documentele privind asociatiile, fundatiile sau organizatiile neguvernamentale fara scop lucrativ selectionate, directiei de specialitate a Consiliului Judetean, respectiv Directia Buget-Finante si Asistenta Economica, care va intocmi Nota de prezentare si propunerile de finantare si le va supune spre aprobare Presedintelui Consiliului Judetean, in calitate de ordonator principal de credite.
Se propune ca prin Dispozitie a Presedintelui sa fie aprobat un Regulament, respectiv un ghid al solicitantului pentru acordarea de subventii care va fi pus la dispozitia asociatiilor, fundatiilor si organizatiilor neguvernamentale interesate.
Având in vedere motivele expuse, se propune aprobarea organizarii Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, precum si a altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale si pot primi subventii de la bugetul judetean, formata din 9 membri, in componenta prezentata in proiectul de hotarâre alaturat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif
  VAZUT,
VICEPRESEDINTE
Groza Emil