ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

H O T Ã R Â R E A NR. 69
din 16 septembrie 2003
privind modificarea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome
"Aeroportul Tg.Mures"


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr.7719/08.09.2003 a Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica privind modificarea Consiliului de Administratie la Regia Autonoma "Aeroportul Tg.Mures",
In conformitate cu prevederile articolelor 12 si 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, a articolului 9 din Anexa 2 a H.G. nr.368/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea Consiliului Judetean,
In temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1: Componenta Consiliului de Administratie al Regiei Autonome "Aeroportul Tg.Mures" se modifica conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2: Anexa 4 a Hotarârii Consiliului Judetean Mures nr. 37/1997, privind infiintarea Regiei Autonome "Aeroportul" Tg.Mures, modificata prin H.C.J. nr. 18/1999 si HCJ nr.22/2001, se reactualizeaza in mod corespunzator.
Art.3: Ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri revine directorului general al Regiei Autonome "Aeroportul" Tg.Mures.
Art.4: Prezenta hotarâre se comunica Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica si Regiei Autonome "Aeroportul Tg.Mures".

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan