ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

H O T Ã R Â R E A NR. 68
din 16 septembrie 2003
privind modificarea componentei Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori la S.C. "Servicii de Utilitati Rurale" S.A.


Consiliul Judetean Mures in calitate de actionar unic,
Având in vedere Expunerea de motive nr.7785/09.09.2003 a Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 20/8.02.2001 pentru stabilirea unor masuri referitoare la administrarea companiilor, societatilor nationale si a celorlalte societati comerciale la care statul sau o alta autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar,
In temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata si ale cap.V art.18 si cap.VI art.20 din statutul societatii,
In conformitate cu art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1: Se modifica componenta Consiliului de Administratie si a Comisiei de cenzori la S.C."Servicii de Utilitati Rurale" S.A., conform anexei la prezenta hotarâre.
Art.2: Prezenta hotarâre modifica Anexa nr.4 la Hotarârea Consiliului Judetean nr.37/1998 privind infiintarea S.C. "Servicii de Utilitati Rurale" S.A., cu modificarile ulterioare, si va sta la baza inregistrarii la Registrul Comertului.
Art.3: Ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se incredinteaza directorului societatii.
Art.4: Prezenta hotarâre se comunica Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica si S.C. "Servicii de Utilitati Rurale" S.A.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan