ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTÃRÂREA NR. 66
din 16 septembrie 2003
privind inlocuirea reprezentantului Consiliului Judetean Mures
in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Drumuri si Poduri Mures" S.A.

Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr. 7830 din 10 septembrie 2003 a Directiei Buget Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.20/8 februarie 2001, pentru stabilirea unor masuri referitoare la administrarea companiilor, societatilor nationale si a celorlalte societati comerciale la care statul român sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar,
In temeiul Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata si a art.13 alin.2 din statutul societatilor comerciale, modificat prin H.C.J. nr.5/2000 si H.C.J. nr.29/2001,
Tinând cont de contractul de reprezentare nr.1/2002,
In temeiul art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

h o t a r a s t e :

Art.1. Se aproba inlocuirea domnului consilier Giurgea Teodor, reprezentantul Consiliului Judetean Mures in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "Drumuri si Poduri Mures" SA cu domnul ing.Nemes Gheorghe Valer.
Art.2. Actualul contract de reprezentare, incheiat intre Consiliul Judetean Mures si domnul consilier Giurgea Teodor isi pierde valabilitatea, urmând a se incheia contractul cu noul reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "Drumuri si Poduri Mures" SA.
Art.3. De realizarea prevederilor prezentei hotarâri raspunde Directia Buget, Finante si Asistenta Economica din cadrul Consiliului Judetean Mures.
Art.4. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Buget, Finante si Asistenta Economica, societatii comerciale "Drumuri si Poduri Mures" SA si reprezentantului Consiliului Judetean Mures in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "Drumuri si Poduri Mures" SA

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan