ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

H O T Ã R Â R E A nr. 64
din 16 septembrie 2003
privind aprobarea organizarii si exercitarii controlului
financiar preventiv propriu


Consiliul Judetean Mures,
Vazând expunerea de motive nr. 7403/26.08.2003 la proiectul de hotarâre privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu,
In temeiul prevederilor art.21 din Legea nr.30/1991, art.1 din H.G. nr.720/1991, art.66 din Legea 69/1991 republicata, privind administratia publica locala si O.M.F. nr.522/2003,

h o t a r a s t e :

Art.1: Se aproba cadrul comun cuprinzând operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv propriu precum si atributiile ce revin conducatorilor de specialitate si celor imputerniciti sa exercite acest control, conform anexei nr.1.
Art.2: Se aproba graficul de circulatie al documentelor ce contin operatiuni supuse controlului financiar preventiv propriu, conform anexei nr.2.
Art.3: Se aproba tabelul cuprinzând nominalizarea sefilor de compartimente precum si persoanele care semneaza documentele ce se supun controlului financiar preventiv propriu, conform anexei nr.3. Actualizarea acestei anexe se face prin dispozitia presedintelui.
Art.4: Se aproba Normele de organizare si exercitare al controlului financiar preventiv propriu, conform anexei nr.4.
Art.5: Câte un exemplar din prezenta hotarâre se va inmâna sub luare de semnatura, salariatilor care exercita controlul financiar preventiv propriu si tuturor conducatorilor compartimentelor de resort.
Art.6: Prezenta se aplica incepând cu data aprobarii hotarârii. Cu aceeasi data se abroga Hotarârea Consiliului Judetean nr. 34/6 august 1997, Dispozitia presedintelui Consiliului Judetean nr.165/25 septembrie 1997, Hotarârea Consiliului Judetean nr.31/3 iunie 1999 si Hotarârea Consiliului Judetean nr.19/27 martie 2001.
Art.7: De executarea prezentei hotarâri raspund compartimentele de specialitate ale Consiliului Judetean.

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan