ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R Â R E A NR. 53
din 19 iunie 2003
privind actualizarea patrimoniului public al judetului


Consiliul Judetean Mures,
Analizând Expunerea de motive nr.5176/13.06.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu completarile ulterioare, precum si a Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, aprobate prin H.G. nr. 548/1999,
Având in vedere H.G. nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures si adresa Ministerului Administratiei Publice nr. 2255/2003 prin care se solicita actualizarea patrimoniului public al unitatilor administrativ-teritoriale,
In temeiul articolului 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1 Se insusesc modificarile la inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al judetului Mures, conform anexei la prezenta hotarâre.

Art.2 Prezenta hotarâre modifica si completeaza H.C.J. nr. 42/12 iulie 2001 privind insusirea inventarului reactualizat al bunurilor care fac parte din domeniul public al judetului Mures, atestat prin H.G. nr. 964/2002.

Art.3 De executarea prezentei hotarâri raspunde Directia Buget-Finante si Asistenta Economica.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan