JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA GENERALA BUGET-FINANTE
SI ASISTENTA ECONOMICA

Nr. 5176/13.06.2003
Dosar IIF/2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarâre privind actualizarea patrimoniului public al judetului

Inventarul bunurilor din domeniul public al judetului Mures s-a efectuat in baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si a Normelor tehnice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 548/1999 si a fost insusit de Consiliul Judetean prin Hotarârea nr. 42/12 iulie 2001.
Acesta impreuna cu inventarele municipiilor, oraselor si comunelor a fost inaintat Guvernului României si a fost atestat prin H.G. nr. 964/2002.
Ministerul Administratiei Publice prin adresa nr. 2255/2003 ne solicita actualizarea patrimoniului public al judetului precum si al municipiilor, oraselor si comunelor, in vederea eliminarii unor eventuale erori sau inadvertente din cuprinsul acestora.
In acest scop, prin Dispozitia presedintelui nr.98/27 mai 2003 s-a constituit o comisie formata din specialisti ai aparatului propriu, care sa actualizeze inventarul domeniului public al judetului, in sensul scoaterii unor pozitii insusite eronat sau care au iesit in mod legal din patrimoniul public judetean, precum si in sensul completarii acestuia cu bunuri care au intrat ulterior insusirii lui, prin H.C.J. nr.42/12 iulie 2001.
In Anexa la prezenta hotarâre sunt evidentiate toate modificarile survenite.
In acest sens, au fost radiate la Sectiunea I - Bunuri imobile Cap.A"Drumuri judetene" pozitiile: 65, 66, 67 respectiv 124, 125, 126, 127 care au trecut in domeniul public al statului si in administrarea AND, conform H.G. nr. 331/2003 si H.G. nr. 1401/2002.
De asemenea, la Cap.B"Terenuri si cladiri" s-a radiat pozitia nr.250, cladire Hotel Parc care prin H.G. nr.539/2003 a trecut in domeniul public al statului si administrarea Regiei autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" precum si pozitia 292 laborator genetic, imobil care a fost retrocedat fostului proprietar, in baza Legii nr. 10/2001 si a Deciziei nr. 561/2001 a Spitalului Clinic Judetean Mures.
La capitolul D "Sisteme de alimentare cu apa" s-au radiat conducte si rezervor de apa aferente localitatilor Iernut, Lechinta si Cucerdea. Acestea au fost initial cuprinse in domeniul public judetean dar intrucât deservesc doar localitatile respective nu reprezinta sisteme zonale si in acest caz trebuie incadrate la domeniul public local, primariile in cauza urmând sa adopte hotarâri in acest sens.
Domeniul public judetean s-a completat cu bunurile intrate ulterior adoptarii HCJ nr. 42/2001 si anume:
Sectiunea I Bunuri imobile Cap.A "Drumuri judetene":
- Pod peste pârâul Torent pe DJ 142A construit din Fondul Special al Drumurilor in anul 2001.
Cap.B "Terenuri si cladiri"
- Imobilele in care isi desfasoara activitatea unitatile sanitare ce fac obiectul HG nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetelor si in administrarea consiliilor judetene respective.
La nivelul judetului Mures au fost preluate cladirile si terenurile aferente Spitalului Clinic Judetean, Spitalului Municipal Târnaveni si Preventoriului TBC Gornesti.
Mentionam ca imobilele propuse pentru Spitalul Clinic Judetean reprezinta de fapt, imobilele fostului Spital Clinic Tg.Mures (Municipal) care in baza Ordinului Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 571/31.07.2002 privind reorganizarea Spitalului Clinic Tg.Mures a fuzionat cu Spitalul Clinic Judetean.
In domeniul public judetean se mai cuprind si 4 "centre de plasament de tip familial pentru copii cu handicap sever" donate de Asociatia pentru Orfelinatele din România "Pentru Copiii Nostri", in baza HG nr. 347/2002 pentru aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copului.
De asemenea, s-a introdus si cladirea "grupului social" din administrarea Aeroportului Tg.Mures, imobil ce prin constructie are un caracter public.
La capitolul D "Sisteme de alimentare cu apa, retele termice, gaz, electrice" s-au introdus conducte de alimentare cu apa, retele de canalizare, gaz, electrice din perimetrul Aeroportului, care asigura utilitatile pentru functionarea Regiei.
La Sectiunea II "Bunuri mobile" s-au cuprins 5 tablouri de arta contemporana achizitionate din colectia "David" pentru Muzeul Judetean - Sectia Arta (HCJ nr.69/2001).
Având in vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotarâre alaturat.

 

DIRECTOR ADJUNCT
Albu Emil
  VAZUT
VICEPRESEDINTE
Groza Emil