ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA NR.50
din 19 iunie 2003
privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2003


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr.4050/16.05.2003 la proiectul de hotarâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2003,
Tinând seama de prevederile articolului 20, alin.4 din Legea nr.189/1998 a finantelor publice locale,
Potrivit H.G.R. nr.460/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,
In temeiul art.104 aliniatul e si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

hotaraste:

Art.1. Bugetul Consiliului Judetean Mures pe anul 2003 se rectifica atât la venituri cât si la cheltuieli la suma de 512.080.948 mii lei.
Modificarile sunt prezentate in anexa nr.1 la prezenta hotarâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole si aliniate se face conform anexelor 2/1 pâna la 2/34.
Art.3. Se rectifica lista de investitii potrivit anexei nr.3.
Art.4. Se rectifica sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare aferente anului 2003 pe localitati potrivit anexei nr.4.
Art.5. Anexele de la nr.1 la nr.4 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.6. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspund consiliile locale si directiile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan