ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA Nr. 47
din 19 iunie 2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Scolii de Arte din Târgu-Mures


Consiliul Judetean Mures,
Analizând Expunerea de Motive a Directiei Buget, Finante si Asistenta Economica nr. 4722/29.05.2003,
Având in vedere prevederile H.G. nr.442/1994, republicata, privind finantarea institutiilor publice de cultura si arta de importanta judeteana si locala,
În temeiul prevederilor articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,


hotaraste:


Art. 1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Scolii de Arte din Târgu-Mures, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2. Se aproba organigrama Scolii de Arte din Târgu-Mures, cu un numar de 27,5 posturi finantate, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 3. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri, se incredinteaza conducerii Scolii de Arte din Târgu-Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan