ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R Â R E A NR. 41
din 19 iunie 2003
privind modificarea structurii organizatorice, a statelor de functii precum si stabilirea numarului maxim de functii publice ale Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures

Consiliul Judetean Mures ,
Vazând Expunerea de motive nr. 5056/10.06.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica, la proiectul de hotarâre privind modificarea structurii organizatorice, a statelor de functii precum si stabilirea numarului maxim de functii publice din cadrul Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, precum si a Programului de aplicare a Legii nr. 161/2003, aprobat prin H.G. nr. 504/2003,
În temeiul prevederilor art. 104 aliniatul 1 lit.b si ale art.109 aliniatul 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1 (1) Se aproba organigrama si statul de functii ale Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures, cu un numar de 944,5 posturi bugetate, din care 48 functii publice.
(2) Defalcarea functiilor publice de executie pe clase si grade profesionale este cuprinsa in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
(3) Modificarile in structura organizatorica si in statul de functii al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures, sunt cuprinse in anexele nr.2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarâre (vezi anexele).
Art.2 Reincadrarea functionarilor publici in functiile publice, aprobate la art.1, se face incepând cu data de 15 iulie 2003.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se insarcineaza Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan