ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA NR. 40
din 8 aprilie 2003
privind stabilirea limitelor minime si maxime pentru tarifele de "Basic Handling" la R.A. "Aeroportul Târgu-Mures"

Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr. 2149/01.04.2003 a Directiei Buget - Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu prevederile art. 5 din HCJ nr. 37/1997, privind infiintarea R.A. "Aeroportul Târgu-Mures"
In temeiul prevederilor art. 109 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

hotaraste:

Art. 1. Se aproba limitele minime si maxime a tarifelor de "Basic Handling", calculate dupa greutatea aeronavelor, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2. Se abiliteaza Consiliul de Administratie al R. A. "Aeroportul Târgu-Mures" sa fixeze tarifele de "Basic Handling" intre limitele stabilite in anexa, in functie de frecventa de operare, pentru toate companiile aeriene care au contracte ferme cu R. A. "Aeroportul Târgu-Mures".
Pentru zborurile "charter" se aplica tarifele maxime.
Art. 3. Se abroga prevederile punctului V., "Basic Handling", a Hotarârii de Consiliu Judetean nr. 21/27 martie 2001, privind reducerea tarifelor aeroportuare in functie de frecventa de operare si aprobarea tarifelor de degivrare la R. A. "Aeroportul Târgu-Mures".
Art. 4. Directorul General al R. A. "Aeroportul Târgu-Mures" si Consiliul de Administratie al regiei raspund de indeplinirea prezentei hotarâri.
Art. 5. Prezenta Hotarâre se comunica Directiei Buget Finante si Asistenta Economica a Consiliului Judetean si R. A. "Aeroportul Târgu-Mures".PRESEDINTE
ing. Virág György

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan