ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA NR. 39
din 8 aprilie 2003

privind participarea Consiliului Judetean Mures ca membru fondator
in Asociatia Judeteana pentru Dezvoltare Montana Mures - "AJDM MURES"


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere adresa Agentiei Nationale a Zonei Montane nr. 130489/14.10.2002 si Ordinul Prefectului nr. 612/21.10.2002 privind constituirea Comitetului Judetean pentru Anul International al Muntelui - 2002,
Vazând Expunerea de motive nr.1763/27.02.2003 al Serviciului Patrimoniu, Agenti Economici, Turism si Servicii Publice,
In temeiul art.104 lit."s", 109 (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

h o t a r a s t e :

Articol unic.
Se aproba participarea Consiliului Judetean Mures, ca membru fondator, la constituirea Asociatiei Judetene pentru Dezvoltare Montana Mures - "AJDM MURES" si alocarea sumei de 1.700 mii lei pentru taxa de inscriere si cotizatia anuala.


P R E S E D I N T E
Ing.Virág György

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan