R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA NR. 37
din 8 aprilie 2003
privind aprobarea Planului judetean anti-saracie si promovare a
incluziunii sociale pentru perioada 2003-2004

Consiliul Judetean Mures,
Potrivit Hotarârii Guvernului nr. 829/2002 privind aprobarea Planului national anti-saracie si promovare a incluziunii sociale,
Având in vedere expunerea de motive nr. 2589 din 24 martie 2003 a presedintelui Consiliului Judetean Mures,
In temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art. 1. Se aproba Planul judetean anti-saracie si promovare a incluziunii sociale, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2. Implementarea Planului judetean se va asigura de catre autoritatile administratiei publice locale din judet sub coordonarea Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale.
Art. 3. Monitorizarea implementarii Planului judetean se va concretiza printr-un raport intermediar in luna iunie 2003 si a unui raport final in luna aprilie 2004, elaborat de catre Comisie
Art. 4. De comunicarea prezentei hotarâri autoritatilor administratiei publice locale si institutiilor competente raspunde Directia Generala Juridica si Administratie Publica.


PRESEDINTE
Ing. Virág György

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel