ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA NR. 35
din 8 aprilie 2003
privind darea in administrare a unor imobile din domeniul public judetean
in care isi desfasoara activitatea institutii de cultura

Consiliul Judetean Mures,
Analizând Expunerea de motive nr. 2869/01.04.2003 a Directiei Buget - Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu prevederile art. 12 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
In temeiul prevederilor art. 109 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Imobilul ce face parte din domeniul public judetean, situat in Târgu-Mures, str. Cuza Voda nr. 97, Corp A, se da in administrare, Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Creatiei si Traditiei Populare Mures, institutie de cultura care-si desfasoara activitatea in respectivul imobil. Datele de identificare a imobilului sunt prezentate in Anexa nr. 1 la prezenta hotarâre.
(2) Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Creatiei si Traditiei Populare Mures poate inchiria, cu respectarea prevederilor legale in materie, spatii din administrare, pentru derularea de activitati cultural-artistice. Inchirierea spatiilor pentru alte activitati precum si schimbarea destinatiei unor spatii se va face numai cu aprobarea Consiliului Judetean prin Hotarâre. Din veniturile realizate la contractele de inchiriere, cota de 50% ramâne la dispozitia institutiei, iar diferenta se va vira la bugetul Consiliului Judetean.
Art. 2. Spatiile de la parterul blocurilor situate in Târgu-Mures, str. Brasovului nr. 1, Bulevardul 1848 nr. 37 si Aleea Carpati nr. 51, in care isi desfasoara activitatea Biblioteca Judeteana se dau in administrarea acestei institutii.
Datele de identificare a spatiilor sunt prezentate in Anexa nr. 2 la prezenta hotarâre.
Art. 3. Directorii celor doua institutii de cultura raspund de indeplinirea prezentei hotarâri.
Art. 4. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Buget Finante si Asistenta Economica precum si Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Creatiei si Traditiei Populare Mures si Bibliotecii Judetene, impreuna cu anexele corespunzatoare.

PRESEDINTE,
Ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel