ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 34
din 8 aprilie 2003
privind darea in administrare a imobilelor preluate in domeniul public judetean,
conform H.G. nr. 867/2002, in care isi desfasoara activitatea unitati sanitare


Consiliul Judetean Mures,
Analizând Expunerea de motive nr.2861/01.04.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta,
In conformitate cu articolul 12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
In temeiul prevederilor articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1: Imobilele (cladiri si terenuri aferente), preluate in domeniul public judetean, conform H.G. nr. 867/2002 in care isi desfasoara activitatea unitati sanitare, se dau in administrarea acestora, dupa cum urmeaza:
- Spitalul Clinic Judetean, va administra imobilele nominalizate in Anexa nr.1;
- Spitalul Municipal Târnaveni, va administra imobilele nominalizate in Anexa nr.2;
- Preventoriul TBC Gornesti, va administra imobilele nominalizate in Anexa nr.3.
Anexele 1,2,3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2: Unitatile sanitare pot inchiria spatii din imobilele preluate in administrare, pentru activitati medicale. Inchirierea spatiilor pentru alte activitati, concesionarea imobilelor precum si schimbarea destinatiei acestora, se aproba de Consiliul Judetean, prin Hotarire.
Art.3: Conducerile celor 3 unitati sanitare raspund de indeplinirea prezentei hotarâri.
Art.4: Prezenta hotarâre se comunica Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica si unitatilor sanitare nominalizate, impreuna cu anexa corespunzatoare.


P R E S E D I N T E
Ing. Virág György

SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan