R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA Nr.28
din 8 aprilie 2003
privind aprobarea Conventia de parteneriat pentru infiintarea Casei
de tip familial "Andrei" situata in com.Saulia, str.Ses nr.58/A, jud.Mures


Consiliul Judetean Mures ,
Vazând Referatul nr.157/09.I.2003 al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures si adresa nr.10412 din 28.XI.2002 a Fundatiei "Andrei Provita" din Tirgu Mures, str.Plopilor, nr.4,
Având in vedere avizele de specialitate ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetateanului si ale Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al judetului,
In temeiul art.104 (1) lit."s" si art.109 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Articol unic. Se aproba Conventia de parteneriat pentru infiintarea Casei de tip familial "Andrei" situata in com. Saulia, str.Ses, nr.58/A, judetul Mures, intre:

1. Consiliul Judetean Mures - Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures si
2. Fundatia " Andrei Provita" Tirgu Mures, str.Plopilor, nr.4, conform anexei care face parte din prezenta hotarâre.

P R E S E D I N T E
ing. Virág György


CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel