ROMÂNI ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 26
din 8 aprilie 2003
privind infiintarea Comisiei judetene de expertiza medicala
a persoanelor cu handicap pentru adulti Mures si aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Consiliul Judetean Mures,
Avind in vedere expunerea de motive nr. 2505 /20 martie 2003 a Directiei Generale Buget- Finante si Asistenta Economica privind aprobarea infiintarii Comisiei judetene de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Mures,
In baza prevederilor art. 13 din O.G. nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, si a precizarilor transmise cu adresa nr. 1190/2003 de catre Comisia superioara din structura Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap precum si a propunerilor Directiei de Sanatate Publica Mures nr. 706/2003,
In temeiul art. 109 din Legea nr. 215/ 23 aprilie 2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e:

Art.1 Se infiinteaza Comisia judeteana de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Mures in componenta nominala provizorie conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare provizorie a Comisiei Judetene de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Mures conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.3 (1) Se deleaga atributiile presedintelui Comisiei judetene de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Mures domnului Samarghitan Gheorghe, medic primar, specialist in expertiza capacitatii de munca, pâna la organizarea si ocuparea postului prin concurs, in termen de 60 de zile.
(2) Pâna la aceeasi data Comisia pentru activitati stiintifice, invatamânt, sanatate, cultura, protectie sociala, culte, tineret, sport, turism si agrement cu sprijinul Directiei de Sanatate Publica Mures si al organizatiilor neguvernamentale, va analiza si va face propuneri Consiliului judetean pentru numirea membrilor comisiei.
Art.4 Pentru activitatea desfasurata membrii comisiei beneficiaza, de o indemnizatie de sedinta, in cuantum lunar brut de un salariu mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica corespunzator lunii ianuarie 2003 si se acorda proportional cu numarul de sedinte la care au participat.
Art.5 De executarea prevederilor prezentei hotarâri raspunde Directia Judeteana de Asistenta Sociala Mures, Directia Generala Juridica si Administratie Publica si Directia Generala Buget- Finante si Asistenta Economica.

PRESEDINTE,
ING.VIRÁG GYÖRGY

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL,
TOGANEL IOAN