R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA NR.15
din 13 februarie 2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare a expozitiilor-târguri
agrozootehnice in anul 2003

Consiliul judetean Mures,
Având in vedere Referatul de specialitate al Oficiului Judetean de Consultanta Agricola Mures nr.54 din 3 februarie 2003,
Vazând Expunerea de motive nr.981/2002 a Comisiei pentru agricultura, silvicultura, gospodarirea apelor si protectia mediului inconjurator,
Potrivit prevederilor H.G.nr.19/1996 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a pietelor, târgurilor si oboarelor,
In temeiul prevederilor art.104 lit.d si art.109 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

h o t a r a s t e :


Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare a expozitiilor - târguri agrozootehnice in anul 2003, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2. Hotarârea nr.12 din 29.01.1996 a Consiliului judetean privind organizarea târgurilor de animale cu expozitie se abroga.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se incredinteaza Comisia pentru agricultura, silvicultura, gospodarirea apelor si protectia mediului, Directia Buget Finante si Asistenta Economica si Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Mures.

P R E S E D I N T E
ing. Virág György

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel