ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 9
din 13 februarie 2003
privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate, in trafic judetean, pentru anul 2003


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere art.19 alin.2 din Ordonanta Guvernului nr.19/1997 privind transporturile,
In baza prevederilor Ordinului nr. 1842/2001 al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Normelor Metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si activitatilor conexe acestora,
Vazând Expunerea de Motive a Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica nr. 1135/06.02.2003,
In temeiul articolului 109 alin.(1) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001,

h o t a r a s t e :

Art. 1 Se aproba Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate, in trafic judetean, pentru anul 2003, conform anexelor 1-6.
Art.2 Autoritatea Rutiera Româna, impreuna cu principalii operatori de transport, vor conveni asupra infiintarii unui dispecerat care sa asigure informarea si buna deservire a calatorilor si urmarirea derularii programului de transport aprobat.

PRESEDINTE
Ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan


ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN
COMISIA PENTRU SERVICII PUBLICE,
COMERT SI PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 1135/06.02.2003-02-07


A V I Z


Comisia pentru servicii publice, comert si protectia consumatorilor, intrunita in sedintele din 24.01, 31.01.2003 si 05.02.2003 a luat in discutie proiectul de Program de transport rutier de persoane prin servicii regulate, in trafic judetean, pentru anul 2003, propunerile celor 65 de primarii precum si ale trasportatorilor privind introducerea de noi trasee, modificarea unor orare de transport, prelungirea unor trasee pentru transportul elevilor la scoala si completarea cu program de transport pentru zilele de sâmbatat si duminica, in functie de solicitari si a avizat favorabil acest proiect de Program de transport rutier de persoane prin servicii regulate, in trafic judetean, pentru anul 2003.


 PRESEDINTE                  SECRETAR
Veress Adam                 Pipas Florin