Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhivă hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 18 ianuarie 2022
privind repartizarea pe anul 2022 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2021-2022, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2023, 2024 şi 2025 anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 2
din 26 ianuarie 2022
privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Solide Menajere și Similare în judeţul Mureş, pe anul 2022  
Hotărârea nr. 3
din 26 ianuarie 2022
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, precum și stabilirea unor măsuri pentru administrarea unor imobile anexa
Hotărârea nr. 4
din 26 ianuarie 2022
privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public în domeniul privat al Județului Mureș, în vederea casării anexa
Hotărârea nr. 5
din 26 ianuarie 2022
pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.167/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 6
din 26 ianuarie 2022
privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2022 - 2023 anexa
Hotărârea nr. 7
din 26 ianuarie 2022
pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2022 anexa
Hotărârea nr. 8
din 26 ianuarie 2022
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei "Modernizarea unui tronson de drum județean DJ135A Viforoasa – Neaua - Miercurea Nirajului – Hodoșa – int. cu DJ153" anexa

deviz general

DTE
Hotărârea nr. 9
din 11 februarie 2022
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar, precum şi a categoriilor de venituri care se iau în calcul la determinarea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2022 anexa

anexa la
referatul de
aprobare
Hotărârea nr. 10
din 11 februarie 2022
privind aprobarea bugetului general al județului Mureş pentru anul 2022 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
anexa 11
anexa 12
anexa 13
Hotărârea nr. 11
din 11 februarie 2022
privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al judeţului Mureş pentru anul 2022, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială anexa
Hotărârea nr. 12
din 11 februarie 2022
privind modificarea tarifelor de operare pentru activitatea de transport, respectiv activitatea de depozitare la Depozitul de Deşeuri Nepericuloase Sânpaul anexele 1-2
anexa 3
Hotărârea nr. 13
din 11 februarie 2022
privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în localitatea Zau de Câmpie, str. Parcului, nr.10 anexa
Hotărârea nr. 14
din 11 februarie 2022
pentru rectificarea Anexei nr.4 la Hotărârea nr.128/29.07.2021 a Consiliului Județean Mureș privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania" anexa
Hotărârea nr. 15
din 11 februarie 2022
privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Corpului Național al Polițiștilor anexa
Hotărârea nr. 16
din 11 februarie 2022
privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Corpului Național al Polițiștilor - Consiliul Teritorial Mureș anexa
Hotărârea nr. 17
din 24 februarie 2022
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 18
din 24 februarie 2022
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş și Federația Română de Automobilism Sportiv pentru reabilitarea automobilismului de competiție în Județul Mureș

anexa

anexa la
Convenție

Hotărârea nr. 19
din 24 februarie 2022
privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ anexa
Hotărârea nr. 20
din 24 februarie 2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.22/2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, cu modificările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 21
din 24 februarie 2022
privind desemnarea membrului supleant în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din centrele școlare pentru educație incluzivă din județul Mureș  
Hotărârea nr. 22
din 24 februarie 2022
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Amenajare curte interioară, inclusiv împrejmuire secundară și principală a Secției de pediatrie a Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni" anexa

deviz general

SF (arhivă .zip,
aprox. 50MB)
Hotărârea nr. 23
din 24 februarie 2022
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Amenajare curte interioară, inclusiv împrejmuire secundară și principală a Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni" anexa

deviz general
(scenariul 1 propus)


SF (arhivă .zip,
aprox. 115MB)
Hotărârea nr. 24
din 24 februarie 2022
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ151D, Ungheni-Acățari, județul Mureș" anexa

deviz general
(varianta 1)


DTE (arhivă .zip,
aprox. 395MB)
Hotărârea nr. 25
din 28 februarie 2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 26
din 28 februarie 2022
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 27
din 28 februarie 2022
privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliul Judeţean Mureş pe anul 2022 anexa
Hotărârea nr. 28
din 28 februarie 2022
privind aprobarea ajutorului de stat, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A."Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2022 anexa 1
Hotărârea nr. 29
din 28 februarie 2022
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 6
anexa 8a
anexa 10a
anexa 11a
Hotărârea nr. 30
din 28 februarie 2022
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 61 din 27 aprilie 2017 privind delegarea unor competențe în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităţilor  
Hotărârea nr. 31
din 28 februarie 2022
privind aprobarea Acordului de implementare pentru accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în vederea decontării cheltuielilor eligibile pentru finanțarea operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020 anexa
Hotărârea nr. 32
din 24 martie 2022
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8b
anexa 10b
anexa 11b
anexa 12a
Hotărârea nr. 33
din 24 martie 2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/2022 privind aprobarea ajutorului de stat, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2022  
Hotărârea nr. 34
din 24 martie 2022
privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 26/28.02.2022 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 35
din 24 martie 2022
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2021 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexele 5-19
Hotărârea nr. 36
din 24 martie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. pe anul 2022 anexa 1
Hotărârea nr. 37
din 24 martie 2022
privind modificarea unor acte administrative, pentru reglementarea unor măsuri de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring anexa
Hotărârea nr. 38
din 24 martie 2022
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, precum și stabilirea unor măsuri pentru administrarea unor imobile anexa
Hotărârea nr. 39
din 24 martie 2022
privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2022 anexa
Hotărârea nr. 40
din 24 martie 2022
pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A.  
Hotărârea nr. 41
din 24 martie 2022
privind desemnarea delegatului Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de analiză a contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, constituită la nivelul județului Mureș  
Hotărârea nr. 42
din 24 martie 2022
privind majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al R.A. "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureș pe perioada de implementare a celor două proiecte ce fac obiectul contractelor de finanțare nerambursabilă nr.133/2022 și nr.134/2022 anexa
Hotărârea nr. 43
din 24 martie 2022
privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni anexa
Hotărârea nr. 44
din 24 martie 2022
pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din fonduri europene a proiectului "Creşterea siguranţei pacienţilor în structuri spitaliceşti publice care utilizează fluide medicale" anexa 1
anexa 2

deviz general
(scenariul 1)


DTE (arhivă .zip,
aprox. 52MB)
Hotărârea nr. 45
din 24 martie 2022
privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale din Județul Mureș, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.140/26.08.2021  
Hotărârea nr. 46
din 30 martie 2022
privind acordul pentru realizarea proiectului "Consolidarea infrastructurii medicale a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor cardiovasculare" de către Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș anexa
Hotărârea nr. 47
din 14 aprilie 2022
privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul  
Hotărârea nr. 48
din 14 aprilie 2022
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2022 raport
anexa
Hotărârea nr. 49
din 14 aprilie 2022
privind aprobarea unor măsuri în vederea actualizării datelor tehnice topo-cadastrale ale imobilelor aferente "Parcului auto pentru sporturi cu motor" anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 50
din 14 aprilie 2022
privind modificarea tarifelor de operare pentru activităţile de sortare, compostare și transfer la SSCT Cristești anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
Hotărârea nr. 51
din 14 aprilie 2022
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr.982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni anexa
Hotărârea nr. 52
din 14 aprilie 2022
privind stabilirea unor măsuri de implementare a Programului pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023  
Hotărârea nr. 53
din 14 aprilie 2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 54
din 14 aprilie 2022
privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2022  
Hotărârea nr. 55
din 14 aprilie 2022
privind aprobarea măsurilor necesare în vederea realizării prin "C.N.I" S.A. a obiectivului de investiții "Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă existentă la Secția Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu, nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș" anexa
Hotărârea nr. 56
din 14 aprilie 2022
privind aprobarea măsurilor necesare în vederea realizării prin "C.N.I" S.A. a obiectivului de investiții "Reparații capitale și extindere clădire pentru activități medicale în incinta Spitalului Clinic Județean Mureș – Corp C13" anexa
Hotărârea nr. 57
din 14 aprilie 2022
pentru clarificarea unor aspecte privind denumirea Aeroportului Transilvania – Târgu Mureș  
Hotărârea nr. 58
din 14 aprilie 2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Târnăveni, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 59
din 14 aprilie 2022
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2021 anexa
Hotărârea nr. 60
din 14 aprilie 2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial- Centrul Istoric Sighișoara - cod 902-1999 și a Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității locale în Comitetul de organizare UNESCO anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 61
din 26 mai 2022
pentru aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului de renovare energetică a clădirii Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 Reghin în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență anexa
Hotărârea nr. 62
din 26 mai 2022
pentru aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului de renovare energetică a clădirii administrative a Consiliului Judeţean Mureş, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă anexa
Hotărârea nr. 63
din 26 mai 2022
pentru aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului de renovare energetică a clădirii administrative a Muzeului Judeţean Mureş în cadrul Planului Naţional de Redresare și Reziliență anexa
Hotărârea nr. 64
din 26 mai 2022
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022 anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 8c
anexa 9a
anexa 10c
anexa 11c
anexa 12b
Hotărârea nr. 65
din 26 mai 2022
privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. "Aeroportul Transilvania - Târgu Mureș" la data de 31.12.2021 anexa
Hotărârea nr. 66
din 26 mai 2022
privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., la 31.12.2021 anexa
Hotărârea nr. 67
din 26 mai 2022
privind achiziția imobilului situat în localitatea Glodeni, strada Principală nr.369, județul Mureș anexa
Hotărârea nr. 68
din 26 mai 2022
privind achiziția imobilului situat în localitatea Eremitu nr.5, județul Mureș anexa
Hotărârea nr. 69
din 26 mai 2022
privind prelugirea perioadei de dare în folosinţă gratuită către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, str. Primăriei nr.2, care aparține domeniului public județean anexa
Hotărârea nr. 70
din 26 mai 2022
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 15 din 25 ianuarie 2007 privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a obiectivului Parc Industrial Vidrasău - Târgu Mureș anexa
Hotărârea nr. 71
din 26 mai 2022
privind acordul pentru amplasarea de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a unei plăci comemorative pe fațada clădirii din strada Revoluției nr. 35, Târgu Mureș anexa
(arhivă .zip,
aprox. 3MB)
Hotărârea nr. 72
din 26 mai 2022
privind acordul pentru realizarea de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș a lucrării "Amenajare laborator de cercetare și studii biologice moleculare în infecții, în terapia intensivă – din cadrul Clinicii de boli infecțioase I" anexa
Hotărârea nr. 73
din 26 mai 2022
privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării Concursului Județean de Karting  
Hotărârea nr. 74
din 26 mai 2022
privind aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ a comunelor Deda, Gurghiu și Ibănești  
Hotărârea nr. 75
din 26 mai 2022
pentru actualizarea componenței nominale a Comisiei de inventariere și preluare a arhivelor fostului Institut de Proiectare Județean Mureș anexa
Hotărârea nr. 76
din 26 mai 2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 77
din 26 mai 2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.167/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș, cu modificările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 78
din 26 mai 2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş anexa
Hotărârea nr. 79
din 26 mai 2022
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.106/24.06.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni anexa
Hotărârea nr. 80
din 26 mai 2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în vederea implementării proiectului "Team-Up: Progres în calitatea Îngrijirii Alternative a Copiilor" – cod 127169.", cu modificările ulterioare  
Hotărârea nr. 81
din 26 mai 2022
pentru stabilirea cadrului în vederea finalizării documentației tehnico-economice aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020 anexa
(arhive .rar MULTIVOLUM):
volum 1/7 (aprox. 1,46 GB)
volum 2/7 (aprox. 1,46 GB)
volum 3/7 (aprox. 1,46 GB)
volum 4/7 (aprox. 1,46 GB)
volum 5/7 (aprox. 1,46 GB)
volum 6/7 (aprox. 1,46 GB)
volum 7/7 (aprox. 9,83 MB)

deviz general