R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 175
din 17 decembrie 2009
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.17117/11.XII.2009 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 și 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin(3), lit(a) și ale art.97, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se validează Dispoziția nr.296/11.XII.2009 privind majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș cu suma de 4.118.000 lei pe anul 2009.
Art.2. Se majorează bugetul Consiliului Județean Mureș atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 5.783.000 lei, ajungând astfel la un volum de 212.488.022 lei.
Art.3. Anexa nr.2/14 la HCJ nr.26/2009, anexele nr.1/c, 2/2/b, 2/30/c, 2/45/c, 2/46/c, 6/c, 8/b la HCJ nr.160/2009 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/d, 2/2/c, 2/14/a, 2/30/d, 2/45/d, 2/46/d, 6/d, 8/c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.17117/11.XII.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Potrivit adresei nr.2511/08.12.2009 Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș - Activitatea de Trezorerie și Contabilitate ne comunică majorarea bugetului propriu al județului din cota de 27% a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului propriu cu suma de 829.000 lei. Tot prin această adresă ni se comunică realizarea în plus a unui volum de 836.000 lei din cota de 20% destinată cofinanțării proiectelor de infrastructură. Propunem majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș cu aceste sume atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli, urmând ca suma de 836.000 lei, cuprinsă în Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean, să fie repartizată pe primării în anul 2010 pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură. Modificările se regăsesc în anexele nr.1/d și nr.2/2/c.
Prin adresa nr.10292/09.12.2009, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Mureș, comunică D.G.A.S.P.C că Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a aprobat suplimentarea anexei "Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap din județul Mureș" la Legea nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 cu modificările și completările ulterioare, cu suma de 4.118.000 lei, reprezentând plata drepturilor persoanelor cu handicap. Majorarea bugetului Consiliului Județean atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli a fost aprobată prin Dispoziția nr.296/11.XII.2009. Potrivit art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propunem validarea acestei majorări.
În baza solicitării nr.10.951/2009 a Spitalului Municipal Tîrnăveni propunem suplimentarea programului de investiții și reparații cu suma de 133.000 lei, conform anexelor nr.2/14/a și 8/c.
Având în vedere economiile realizate și necesarul suplimentar de finanțare constatate la unele obiective de investiții, prin adresele nr.907/2009 și 1618/2009 Muzeul Județean Mureș și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 solicită reașezarea bugetului în cadrul volumului aprobat. De asemenea, Spitalul Clinic Județean Mureș prin adresa nr.12993/2009 solicită redistribuirea în cadrul volumului a sumelor aprobate pentru investiții și reparații pentru anul 2009 prin alocarea de sume pentru "Lucrări de vopsitorie și zugrăveli - Clinica Infecțioase II", respectiv prin suplimentarea sumelor aprobate pentru "Mansardare Clinica Medicală" din economiile realizate la alte obiective de investiții și reparații. Propunem aceste modificări conform anexelor nr. 6/d și 8/c.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif