R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 160
din 26 noiembrie 2009
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.16081/23.XI.2009 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 și 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3), lit.(a) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se validează Dispoziția nr.266/10.11.2009 privind majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș cu suma de 2.802.000 lei pe anul 2009.
Art.2. Anexele nr.2/4, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/23, 2/24, 3/9, 5/15 la HCJ nr.26/2009; precum și anexele nr.2/2/a, 2/16/a, 2/22/a, 3/7/a, 7/a la HCJ nr. 67/2009, 1/b, 2/1/b, 2/3/b, 2/6/a, 2/8/b, 2/9/a, 2/10/a, 2/15/b, 2/17/a, 2/30/b, 2/31/b, 2/32/b, 2/33/b, 2/34/b, 2/35/b, 2/36/b, 2/37/b, 2/38/b, 2/39/b, 2/40/b, 2/42/b, 2/43/b, 2/44/b, 2/45/b, 2/46/b, 2/47/b, 2/48/b, 2/49/b, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 3/b, 3/1/b, 3/2/b, 3/3/b, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/a, 3/8/a, 5/b, 5/53, 6/b, 10/a, 10/1/a la HCJ nr.113/2009 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/c, 2/1/c, 2/2/b, 2/3/c, 2/4/a, 2/6/b, 2/8/c, 2/9/b, 2/10/b, 2/15/c, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/a, 2/19/a, 2/20/a, 2/21/a, 2/22/b, 2/23/a, 2/24/a, 2/30/c, 2/31/c, 2/32/c, 2/33/c, 2/34/c, 2/35/c, 2/36/c, 2/37/c, 2/38/c, 2/39/c, 2/40/c, 2/42/c, 2/43/c, 2/44/c, 2/45/c, 2/46/c, 2/47/c, 2/48/c, 2/49/c, 2/50/c, 2/51/c, 2/52/c, 2/53/c, 2/54/c, 3/c, 3/1/c, 3/2/c, 3/3/c, 3/4/c, 3/5/c, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/a, 5/c, 5/15/a, 5/53/a, 5/54, 5/55, 5/56, 5/57, 6/c, 7/b, 8/b, 10/b, 10/1/b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma