R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 113
din 24 septembrie 2009
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.12812/18.IX.2009 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin(3), lit(a) și ale art.97, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2009 se rectifică atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 613.000 lei ajungând la un volum de 203.903.022 lei.
Art.2. Anexele nr. 1; 2/1; 2/3; 2/6; 2/8; 2/9; 2/10; 2/12; 2/15; 2/17; 2/30...2/54; 2/65; 3; 3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 3/5; 3/6; 3/8; 5; 5/6; 5/7; 5/9; 5/26; 5/27; 5/29; 5/35; 5/38; 5/46; 5/48; 6; 7; 8; 10; 10/1; 10/3; 12 la HCJ nr.26/2009 cu modificările și completările ulterioare, se rectifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/b; 2/1/b; 2/3/b; 2/6/a; 2/8/b; 2/9/a; 2/10/a; 2/12/a; 2/15/b; 2/17/a; 2/30/b; 2/31/b; 2/32/b; 2/33/b; 2/34/b; 2/35/b; 2/36/b; 2/37/b; 2/38/b; 2/39/b; 2/40/b; 2/42/b; 2/43/b; 2/44/b; 2/45/b; 2/46/b; 2/47/b; 2/48/b; 2/49/b; 2/50/b; 2/51/b; 2/52/b; 2/53/b; 2/54/b; 2/65/a; 2/85; 2/86; 3/b; 3/1/b; 3/2/b; 3/3/b; 3/4/b; 3/5/b; 3/6/a; 3/8/a; 5/b; 5/6/a; 5/7/a; 5/9/a; 5/26/a; 5/27/a; 5/29/a; 5/35/a; 5/38/b; 5/46/b; 5/48/a; 5/50; 5/51; 5/52; 5/53; 6/b; 7/a; 8/a; 10/a; 10/1/a; 10/3, 10/4 și 12/a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.12812/18.IX.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009


În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Prin adresa nr.5594/12.08.2009, Agenția Națională pentru Prestații Sociale ne comunică majorarea anexei "Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap" din județul Mureș cu suma de 613.000 lei. Propunem majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș atât pe parte de venituri și cât și pe parte de cheltuieli cu această sumă. Modificările se regăsesc în anexele nr.1/b; 2/30/b; 2/31/b; 2/45/b și 2/46/b.
Potrivit adresei nr.12321/10.11.2009 Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene, Investiții din cadrul Consiliului Județean Mureș solicită diminuarea Programului lucrărilor de drumuri județene pe anul 2009 cu suma de 70.000 lei și cuprinderea acestei sume în Programul de investiții, în vederea achiziționării unui program de gestiune a căilor rutiere. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/b, 12/a și 6/b.
În urma analizelor, discuțiilor purtate cu conducerile instituțiilor subordonate, finanțate de Consiliul Județean Mureș și a solicitărilor acestora, propunem unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar pentru următoarele instituții: Autorități executive, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Centrul Militar, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3, SAM Reghin, Biblioteca Județeană, Muzeul Județean, Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul", Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel", Filarmonica de Stat, Școala de Arte și Meserii, Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare, Redacția Revistei "Vatra", DGASPC cu subunități. Aceste modificări se regăsesc în anexele: 1/b; 2/1/b; 2/3/b; 2/6/a; 2/8/b; 2/9/a; 2/10/a; 2/12/a; 2/15/b; 2/17/a; 2/30/b; 2/31/b; 2/32/b; 2/33/b; 2/34/b; 2/35/b; 2/36/b; 2/37/b; 2/38/b; 2/39/b; 2/40/b; 2/42/b; 2/43/b; 2/44/b; 2/45/b; 2/46/b; 2/47/b; 2/48/b; 2/49/b; 2/50/b; 2/51/b; 2/52/b; 2/53/b; 2/54/b; 2/65/a; 2/85; 2/86; 3/b; 3/1/b; 3/2/b; 3/3/b; 3/4/b; 3/5/b; 3/6/a și 3/8/a.
De asemenea în urma analizei execuției bugetului pe 8 luni se impune modificarea programului de investiții și reparații ale Consiliului Județean Mureș și instituțiilor subordonate. Aceste modificări se regăsesc în anexa nr. 5/b; 5/6/a; 5/7/a; 5/9/a; 5/26/a; 5/27/a; 5/29/a; 5/35/a; 5/38/b; 5/46/b; 5/48/a; 5/50; 5/51; 5/52; 5/53; 6/b; 7/a; 8/a; 10/a; 10/1/a; 10/3 și 10/4.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif