R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.67
din 25 iunie 2009
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.8261/16.06.2009 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009, precum și avizul comisiei de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin(3), lit."a" și ale art.97, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2009 se rectifică atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 1.450.000 ajungând la un volum de 203.290.022 lei.
Art.2. Anexele 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/8, 2/15, 2/16, 2/22, 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/40, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 2/46, 2/47, 2/48, 2/49, 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 2/54, 2/56, 2/68, 2/69, 2/71, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/7, 5, 5/17, 5/38, 5/45, 5/46, 5/47, 6 la HCJ nr.26/2009 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/a, 2/1/a, 2/2/a, 2/3/a, 2/8/a, 2/15/a, 2/16/a, 2/22/a, 2/30/a, 2/31/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/35/a, 2/36/a, 2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/40/a, 2/42/a, 2/43/a, 2/44/a, 2/45/a, 2/46/a, 2/47/a, 2/48/a, 2/49/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/56/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/71/a, 2/82, 2/83, 2/84, 3/a, 3/1/a, 3/2/a, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/7/a, 5/a, 5/17/a, 5/38/a, 5/45/a, 5/46/a, 5/47/a, 5/49 și 6/a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 8261/16.06.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Prin adresele nr.23665/2009 și 25145/2009, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței ne comunică alocarea sumei de 60.000 lei județului Mureș pentru finanțarea unor lucrări de elaborare și/sau actualizare a Planurilor Urbanistice Generale și a Regulamentelor Locale de Urbanism și respectiv a sumei de 490.000 lei pentru lucrări de cadastru imobiliar.
Aceste sume vor fi virate în contul Consiliului Județean Mureș, de unde vor fi transferate către unitățile administrativ teritoriale din județ, conform programului aprobat. Propunem majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș cu sumele sus-amintite atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli, conform anexelor nr.1/a, 2/83 și 2/84.
Având în vedere HCJ nr.37/2009 privind BVC - pe principiul economic pentru R.A. Aeroport TRANSILVANIA Târgu Mureș, s-a aprobat suplimentarea transferurilor pentru activitatea curentă cu suma de 900.000 lei. Propunem majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș cu această sumă pe parte de venituri la Cote defalcate din impozitul pe venit, iar pe parte de cheltuieli la transferuri, conform anexelor nr.1/a și 2/71/a.
Urmare a solicitărilor instituțiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș, datorită unui număr mare de acțiuni în instanță, deschise pentru acordarea retroactivă a unor sporuri legale și câștigate de către personalul contractual și funcționarii publici ai instituției, precum și a modificării legislației privind plata concediilor medicale, se impune reașezarea bugetului în cadrul aceluiași volum la cheltuieli de personal la D.G.A.S.P.C și la Autorități publice. De asemenea, datorită creșterilor de tarife la energie, la materiale și serviciile achiziționate s-a impus o reașezare a bugetului, necesară pentru funcționarea în parametrii normali ai instituțiilor subordonate: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Biblioteca Județeană, DGASPC Mureș, Muzeul Județean, Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel", Ansamblul Artistic "Mureșul", Filarmonica de Stat, Școala de Arte Târgu Mureș, Revista "Vatra",. Modificările se regăsesc în anexele nr. 2/3/a, 2/8/a, 2/15/a, 2/30/a, 2/31/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/35/a, 2/36/a, 2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/40/a, 2/42/a, 2/43/a, 2/44/a, 2/45/a, 2/46/a, 2/47/a, 2/48/a, 2/49/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 3/1/a, 3/2/a, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/7/a.
Potrivit HCJ nr.62/28 mai 2009 pentru modificarea unui articol al HCJ nr.26/2005 privind administrarea Palatului Culturii din Târgu Mureș prin preluarea Sălii de Oglinzi de către Muzeul Județean, cu 2 persoane se va majora statul de funcții al acestei instituții, prin diminuarea cu cele 2 la Administrația Palatului Culturii. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.2/16/a, 2/22/a, 3/1/a și 3/7/a prin majorarea și respectiv diminuarea transferurilor alocate de Consiliul Județean Mureș cu suma de 10.920 lei.
Prin HCJ Mureș nr.63/28 mai 2009 pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș în vederea organizării Olimpiadei Internaționale de Informatică a țărilor din Europa Centrală, contribuția Consiliului Județean Mureș este de 2.350 lei, propunem alocarea acestei sume din Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean, conform anexelor nr.2/2/a și nr.2/82.
Ținând seama de adresa nr.2652/09.06.2009 emisă de R. A. Aeroport TRANSILVANIA, a referatului de specialitate la Serviciului de Investiții și a solicitării emisă de Centrul Europa din cadrul Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, în vederea continuării procesului investițional, se impune majorarea alocărilor pentru investiții cu suma de 669.000 lei, din care: 642.000 lei pentru R.A Aeroport TRANSILVANIA Târgu Mureș pentru obiectivul "Reorganizare fluxuri aerogară", 10.000 lei pentru Incubatorul de afaceri (verificare proiecte și avize) și 17.000 lei pentru Centrul Europa, sumă cuprinsă inițial la obiecte de inventar. Aceste modificări se regăsesc în anexa nr.6/a.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif