ROMÂNIA                                                                                                                                                 

    JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN                       

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 26

din 24 martie 2009

 

privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2009

 

 

 

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Raportul nr.3.690/20.03.2009 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2009, precum și avizele comisiilor de specialitate, 

Potrivit prevederilor Legii nr.18/2009 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2009,

În conformitate cu articolele 14, 32, 33 și 58  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 91 alin (3) lit. „a” și a art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

          Art.1. (1) Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2009 se stabilește atât la venituri cât și la cheltuieli la suma de 200.901.831 lei.

(2) Repartizarea veniturilor pe capitole și subcapitole și a cheltuielilor pe acțiuni și titluri, se prezintă  conform anexei nr.1.

(3) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, al R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean, cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate se face conform anexelor nr.2 de la 2/1 până la 2/81.

(4) Se aprobă detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate la instituțiile publice și activitățile finanțate parțial din venituri proprii conform anexelor nr.3 de la nr.3/1 până la nr.3/9.

          Art.2. (1) Veniturile bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009, în sumă de 200.901.831  lei, se prezintă astfel:

- lei -

Venituri total,

Din care:

200.901.831

I. Venituri proprii

2.500.000

II. Cote defalcate din impozitul pe venit

38.264.015

III. Sume din cote alocate Consiliului Județean pentru echilibrare

21.599.000

IV. Prelevări din bugetul de stat, din care:

137.303.000

- Sume defalcate din TVA; din care:

91.479.000

- pentru echilibrare

12.718.000

- pentru finanțarea instituțiilor descentralizate la nivelul județului,

din care:

64.527.000

- Susținerea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială și a persoanelor cu handicap

34.451.144

- Produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și cu program normal de 4 ore

 

12.500.000

- Învățământ special și Centru Județean de Resurse și Asistență educațională

9.472.344

- Contribuția pentru personalul neclerical

6.753.000

- Servicii comunitare de evidență a persoanelor

1.350.512

          - Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene

14.234.000

- Transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2009

45.824.000

 

 

 

 

V. Donații și sponsorizări

VI. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

50.000

1.185.816

(2) În vederea încadrării în nivelul veniturilor realizate, Direcția Economică poate propune ordonatorului principal de credite limitarea deschiderii de credite bugetare sub nivelurile aprobate corespunzător veniturilor încasate.

Art.3. În structura economică, cheltuielile bugetului Consiliului Județean pe anul 2009 se prezintă astfel:

- lei -

Cheltuieli – total,

din care:

200.901.831

A. Cheltuieli curente, din care:

199.201.548

- Cheltuieli de personal

57.634.984

- Bunuri și servicii

41.248.996

- Fond de rezervă

500.000

- Transferuri între unități ale administrației publice

19.298.264

- Alte transferuri

10.639.488

- Asistență socială

60.176.816

- Alte cheltuieli

8.353.000

B. Dobânzi și comisioane aferente datoriei publice externe

1.350.000

C. Cheltuieli de capital

721.533

D. Rambursări de credite

978.750

 

 

 

Art.4. Se aprobă veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului pe anul 2009, în sumă de 35.470.957 lei, conform anexelor nr.5 de la nr.5/1 până la 5/46.  

Art.5. (1) Se stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureș, serviciile publice și instituțiile finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș, conform anexei nr.4.

(2) Ordonatorii de credite vor stabili salariile de bază, indemnizațiile de conducere și celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu avizul ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2009.

          Art.6. (1) Se aprobă cheltuielile de investiții pentru anul 2009 pentru Consiliul Județean Mureș, instituțiile subordonate și R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureș în sumă de 45.592.936 lei, conform anexei nr.6.

(2) Nominalizarea poziției de dotări și alte cheltuieli de investiții se aprobă prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Mureș, cu încadrarea în fondurile aprobate.

Art.7. Se aprobă cheltuielile de reparații pe anul 2009 pentru Consiliul Județean Mureș, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureș și instituțiile subordonate în sumă de 4.316.779 lei, conform anexei nr.7.

Art.8. Pentru finanțarea activităților și acțiunilor Consiliului Județean Mureș la capitolul „Autorități publice” se aprobă suma de 24.438.167 lei din următoarele surse: 18.527.367 lei de la bugetul județean și 5.910.800 lei din Fondul de rulment.

Art.9. (1) Pentru finanțarea instituțiilor de cultură, artă și culte se prevede suma de  35.991.982 lei din următoarele surse:

- transferuri către instituții publice

15.498.264

- alocații bugetare

2.416.241

- transferuri pentru salarizarea personalului neclerical

6.753.000

- proiecte cultură, religie, sport

1.200.000

- venituri proprii ale unităților de cultură

1.478.700

- fondul de rulment

8.645.777

(2) Conducerile instituțiilor de cultură vor lua măsuri de angajare a cheltuielilor numai la nivelul sumelor pentru care s-au deschis credite bugetare și în funcție de veniturile extrabugetare realizate lunar și cumulat de la începutul anului.

(3) Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale.

(4) Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget și nici nu poate fi efectuată din acest buget, dacă nu există o bază legală pentru respectiva cheltuială.

(5) Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.

Art.10. Pentru finanțarea R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureș se aprobă suma de 14.026.714 lei, din următoarele surse:

- transferuri

2.861.809

 

-din fondul de rulment

11.164.905

Art.11.(1) Pentru reabilitarea și întreținerea de drumuri și poduri se aprobă suma de 15.790.000 lei, din următoarele surse:

- sume defalcate din TVA pentru drumurile județene

14.234.000

- sume alocate din bugetul județean

1.556.000

(2) Se aprobă Programul lucrărilor de drumuri județene conform anexei nr.12.

Art.12. Pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, a asigurării protecției persoanelor cu handicap și asistență socială se alocă suma de 98.513.940 lei cu următoarea finanțare:

- sume defalcate din TVA pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap

34.451.144

- transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2009

45.824.000

- din fondul de rulment

2.014.020

- din bugetul județean                                                                                             

15.824.776

Art.13. Pentru finanțarea altor acțiuni (SMURD, PSI, Cotizații, Serviciul Mobilizări,  Asociația Județeană de Turism, Organizarea expozițiilor agrozootehnice în județul Mureș, Proiecte ATOP, Centru de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, Concursul internațional de Go-Cupa Shusaku 2009, Asociația inovatorilor) se alocă suma de 1.555.679 lei din bugetul județean.

Art.14.  Pentru finanțarea învățământului special și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională se alocă 11.279.117 lei din următoarele surse:

- sume defalcate din TVA

9.472.344

- din fondul de rulment

665.000

- din bugetul județean

1.141.773

Art.15. Pentru finanțarea unităților de sănătate a căror patrimoniu face parte din domeniul public județean se alocă suma de 3.800.000 lei, din bugetul județean conform anexei nr.8.

Art.16.  Pentru finanțarea produselor lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, se alocă suma de 12.500.000 lei.

Art.17. Se aprobă nivelul transferurilor, alocațiilor bugetare și veniturilor proprii pentru R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureș și pentru instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș pe anul 2009, conform anexei nr.9.

Art.18. Pentru finanțarea Serviciului Județean Salvamont se alocă suma de 650.343 lei din următoarele surse:

-din fondul de rulment                                                                             128.060

-din bugetul județean                                                                              522.283

Art.19.  Pentru finanțarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor se alocă suma de 1.270.512 lei din următoarele surse:

- bugetul județean

1.150.512

- din fondul de rulment

120.000

Art.20. Pentru finanțarea Centrului Militar Județean se alocă suma de 341247 lei din bugetul județean.

 

 

 

Art.21. Se alocă sume defalcate din TVA în volum de 6.753.000 lei pentru finanțarea unui număr de 734 posturi personal neclerical aparținând următoarelor culte: ortodox, romano-catolic, reformat, evanghelic lutheran de etnie maghiară, evanghelic de etnie germană, unitarian și greco-catolic. Sumele pentru asigurarea contribuțiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al județului iar plata se face prin centrele de cult de care aparține acesta.

Art.22. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 9.950.446 lei conform anexei nr.10, de la nr.10/1 la nr. 10/2.

Art.23. Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor pe anul 2009 pentru Consiliul Județean Mureș, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureș și instituțiilor subordonate se face prin dispoziția președintelui corelat cu nivelele comunicate de Ministerul Finanțelor.

Art.24. Se modifică  art.1  din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.12/ 29 ianuarie 2009 privind utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2008 și va avea următorul conținut:

„Se aprobă utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2008 după cum urmează:

-70% pentru finanțarea investițiilor

-30% pentru acoperirea golurilor temporare de cas㠄

Art.25. Pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și cofinanțarea proiectelor de infrastructură se aprobă  repartizarea  pe localități a unui volum de 34.740.000 lei, din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și din cote defalcate din impozitul pe venit,  conform anexei nr.11.

Art.26. Anexele de la nr.1 la nr.12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

                 PREȘEDINTE                                                              Contrasemnează

                                                                                              SECRETAR

             Lokodi Edita Emőke

                                                                                                      Paul Cosma

                                                                                                                                                                         

                                                                                                

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

               ROMÂNIA                                                   Nr. 3.690/20.III.2009

         JUDEȚUL MUREȘ                                       

      CONSILIUL JUDEȚEAN                       

 

 

 

 

RAPORT

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului Consiliului Județean Mureș,

a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale  unităților administrativ-teritoriale

din județul Mureș pentru anul 2009

 

Considerații privind contextul formulării proiectului de buget pe anul 2009

 

   Cadrul macroeconomic intern   

           Construcția Bugetului general consolidat, format dintr-un sistem unitar de bugete aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/2009, a avut la bază următoarele ipoteze  macroeconomice: o creștere economică (PIB) de 3,5%, o valoare nominala de 588,1 miliarde lei, o inflație medie de 5,3%, un salariu mediu brut de 1.702 lei/luna și un deficit al bugetului general consolidat (BGC) de 1,7-2% din PIB. De asemenea se intenționează să se aplice un plan de măsuri anticriză care să asigure stabilitate macroeconomică, precum si condiții de trecere la zona euro. În Bugetul general consolidat o pondere însemnată dețin sumele alocate  pentru susținerea investițiilor publice  privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport, protecția mediului prin dezvoltarea infrastructurii în acest sector, investițiile fiind axate pe lucrări de epurare a apelor menajere uzate, depozitarea ecologică a deșeurilor menajere, dezvoltarea rețelelor de apă potabilă și  canalizare și a programelor de reabilitări și consolidări școli și spitale. Sume importante sunt direcționate către: finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat; finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap; finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil; finanțarea drumurilor județene și comunale.

           Proiectul de buget pentru anul 2009 al Consiliului Județean Mureș este elaborat în contextul asigurării îndeplinirii principalelor funcții ale administrației publice locale județene. Având în vedere atribuțiile ce-i revin în baza Legii nr.215/2001,a Legii Bugetului de stat pe 2009 nr.18/2009, a unor legi speciale și a altor acte normative, Consiliul Județean Mureș și-a definit Obiectivul global de acțiune privind creșterea competitivității pe termen lung a economiei județului prin dezvoltarea la standarde europene a infrastructurilor de bază în transporturi (drumuri județene și comunale, aeroport), administrație, învățământ , cultură, sănătate și asistență socială. 

Caracteristicile diferitelor domenii acoperite de competențele Consiliului  Județean Mureș definesc principalele coordonate ale politicii bugetare în anul 2009 vizează:

§   administrarea și buna gestiune a bunurilor și fondurilor publice județene;

§ asigurarea infrastructurii și a serviciilor publice de sănătate, asistență-socială, educație, cultură, ordine publică, protecție civilă și a altor servicii de utilitate publică;

§ susținerea politicilor prioritare din sfera de competență ;

§ structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu prioritățile formulate și cu procesul de reforme pe sectoare de activitate în condițiile echilibrului bugetar a alocării și utilizării eficiente a  fondurilor publice;

 

 

 

 

Principalele obiective:

 

Ø    realizarea programelor de reabilitare a drumurilor județene ;

Ø    reabilitarea și extinderea infrastructurii aeroportuare;

Ø    asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiții în continuare;

Ø    realizarea unor lucrări noi de investiții ;

Ø    participarea la cofinanțarea unor proiecte și programe cu finanțare externă;

Ø  finanțarea unor activități și acțiuni la care Consiliul Județean și-a luat angajamentul pentru continuarea acestora după terminarea programelor cu finanțare externă;

Ø  atragerea de surse alternative de fonduri.

 

           La elaborarea bugetului de venituri și de cheltuieli s-au avut în vedere prevederile legilor, reglementărilor și normelor în vigoare precum și structurile organizatorice existente ale instituțiilor subordonate și structura organizatorică proprie a Consiliului Județean Mureș.

           Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă și în detaliu a propunerilor de buget înaintate de către direcțiile și serviciile de specialitate ale consiliului județean și de către ordonatorii de credite ai tuturor structurilor organizatorice finanțate, având la bază execuțiile bugetelor anului 2008, performanțele economice realizate, perspectivele de dezvoltare precum și noile reglementări privind gestiunea crizei economice.

           În vederea realizării obiectivelor, prezentul  proiect de buget stabilește volumul și structura veniturilor pe surse și alocarea acestora la cheltuieli pe destinații și ordonatori de credite în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială ale județului și ale politicii bugetare specifice anului 2009.

 

 

           Pentru venituri s-au stabilit sursele de venituri și baza legală a încasării lor, nivelul  taxelor și tarifelor, frecvența încasărilor, precum și prevederile legale privind transferurile, cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Sursele de finanțare ale activităților din portofoliul Consiliului Județean Mureș, estimate pentru anul 2009 în volum total de 247.801.933 lei, se constituie din:

Ø  venituri bugetare:200.901.831  lei;

Ø  venituri extrabugetare:46.900.102   lei, din care:

·        1.478.700 lei  - veniturile proprii ale instituțiilor de cultură;

·        35.470.957  lei  - fond de rulment;

·        9.950.445  lei  – aferent fondurilor nerambursabile obținute prin proiecte .

          De menționat, veniturile proprii totale prognozate pentru anul 2009 reprezintă 78% iar a veniturilor din prelevări de la Bugetul de stat 82% față de cele realizate în anul 2008.

 

 

Sinteza veniturilor se prezintă în Anexa A și prin grafice.

 

 

 

           Pentru cheltuieli la fundamentarea bugetelor s-a propus cuprinderea în bugete a cheltuielilor de personal la nivelul statelor de funcții aprobate și a numărului de posturi ocupate în luna decembrie 2008, iar pentru cheltuielile cu bunuri și servicii s-au  prevăzut fonduri la nivelul prevederilor bugetare a anului precedent  respectându-se prevederile OUG nr.223/2008. Proiectul de buget prevede pentru secțiunea de funcționare 186.705.719 lei (75,34 %), pentru secțiunea de dezvoltare 61.096.214 lei  (24,66 %).

           Pentru finanțarea cheltuielilor operaționale ale aparatului propriu al consiliului județean,  serviciilor publice județene,  instituțiilor subordonate consiliului și pentru acțiuni economice se prevăd alocații în total de  134.874.719 lei reprezentând 54,43 %, pentru lucrări de mentenanță (reparații)  suma totală de 4.316.779 lei (1,74%), iar pentru investiții  56.779.436 lei (22,91%) din care prin transfer pentru reabilitare și modernizare spitale 3.800.000 lei și 7.386.500 lei pentru cofinanțarea unor proiecte. Transferurile se prevăd la suma totală de 68.919.766 lei, din care aferent secțiunii bugetului de funcționare 5.902.266 lei din care pentru sprijin financiar în sistem concurențial pe bază de proiecte pentru culte, asociații culturale, sportive și asistență socială suma totală de 1.600.000 lei, iar secțiunii de dezvoltare 11.186.500 lei, diferența totală de 51.831.000 lei (27,76%) transferuri reprezintă: 6.753.000 lei contribuții pentru personalul neclerical (734 posturi) și 45.078.000 lei pentru plata drepturilor și facilităților acordate persoanelor cu handicap de pe teritoriul județului Mureș ( 23.500 persoane asistate).

           În domeniul investițiilor publice un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport, alocându-se în total suma de  61.096.214 lei, din care:

§ pentru transportul rutier: - 27.792.889 lei având următoarele destinații:

Ø  studii de fezabilitate, proiecte tehnice, cofinanțări proiecte: 11.024.139 lei,

Ø  servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice: 1.000.000   lei,

Ø  lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice:7.000.000 lei,

Ø  lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice:900.000 lei,

Ø  lucrări privind reparații curente la drumurile publice: 3.790.000 lei,

Ø  reparații capitale la drumurile publice – consolidări și reabilitări poduri: 3.100.000 lei;

Ø  rambursare credit:978.750 lei.

§ pentru RA Aeroport Transilvania –Tg.Mureș: - 14.026.714 lei. Se dorește ca aeroportul să fie dotat cu infrastructură, instalații și echipamente la standarde internaționale, creând posibilitatea prestării unor servicii aeroportuare complete în deplină siguranță și la un înalt nivel calitativ.  Aderarea României la Uniunea Europeană a creat noi perspective de dezvoltare a traficului aerian de mărfuri și pasageri, apar oportunități care pot genera o creștere peste așteptări a traficului aerian. R.A. Aeroportul Transilvania - Tg. Mureș implicit a potențialului economic a județului.

          Sume importante sunt direcționate către continuarea programelor de restaurare, reabilitare și modernizare a infrastructurii imobiliare în care funcționează instituțiile de cultură din subordine (Palatul Culturii, Biblioteca Teleki, Muzeul de Științe ale Naturii, Muzeul de Etnografie, muzeul interactiv din cetatea medievală, Teatrul Ariel și Ansamblul artistic profesionist Mureșul, etc.), alocându-se în total 8.296.020 lei.

Sinteza cheltuielilor bugetare și din fondul de rulment este prezentat în Anexa B și prin grafice.

 

 

 

Echilibrarea  bugetelor unităților administrativ – teritoriale din județul Mureș

 

          Conform adresei nr.3451/17.03.2009 al Direcției Generale a Finanațelor Publice Mureș sumele ce se vor repartiza pe primării prin hotărâre a consiliului județean pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură sunt în volum de 34.740.000 lei, din care:

Ø  18.557.000 lei reprezintă cota de 20% destinată cofinanțării proiectelor de infrastructură cu următoarele surse:

ð  6.877.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

ð  11.680.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit

Ø  16.183.000 lei suma corespunzătoare gradului de necolectare a impozitelor și taxelor pentru susținerea proiectelor de infrastructură conform art.33 alin(3), lit „b” și alin(4), lit „f” și „g” din Legea nr.273/2006 cu următoarele surse:

ð  5.997.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

ð  10.186.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit

 

          La repartizarea sumelor de mai sus s-au avut în vedere cererile primite de la consiliile locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pe care  consiliul județean are obligația ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să le solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului conform Legii 273/2006. Situația privind destinația sumelor solicitate de către primăriile municipiilor , orașelor și comunelor este prezentat în Anexa C.  Suma  de repartizat acoperă în medie 10% din totalul sumelor care urmează a se plăti de către consiliile locale în anul 2009 pentru programele de dezvoltare locală. Repartizarea pe unități administrativ teritoriale în urma consultării primarilor este prezentat în anexa nr.11.  Din suma de 34.740.000 lei în procent de 26,60 % beneficiază municipiile , 15,97% orașele și 57,43 % comunele.

 

          Având în vedere că este îndeplinită procedura aplicată pentru asigurarea transparenței decizionale în administrația publică, potrivit actelor normative în vigoare, față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de buget alăturat, pe care îl supunem Consiliului Județean Mureș spre adoptare.

 

Târgu Mureș, Martie 2009

 

 

PREȘEDINTE

Lokodi Edita Emőke

 

 

VICEPREȘEDINTE

Szabó Árpád

 

 

Director executiv

Bartha  Iosif

 

 


 


                                                                                                                                                                                                           

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Anexa A

 

 

Sinteza veniturilor pe anul 2009

 

  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                                                                        ANEXA B

Sinteza cheltuielilor pe anul 2009

COD

DENUMIREA

Cheltuieli operaționale 2009

Reparații 2009

Investiții 2009

Transferuri 2009

Total 2009

%

1

2

3

4

5

6

7=3+4+5+6

8

51

Consiliul Județean

17.539.908

987.459

5.910.800

 

24.438.167

9,86

51

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

17.539.908

987.459

5.910.800

0

24.438.167

9,86

54

Direcția Județeană de Evidență a Persoanei

1.150.512

 

120.000

 

1.270.512

0,51

54

Serviciul Județean Salvamont

522.283

 

128.060

 

650.343

0,26

54

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.672.795

0

248.060

0

1.920.855

0,78

60

Centrul Militar Județean

341.247

 

 

 

341.247

0,14

60

APĂRARE

341.247

0

0

0

341.247

0,14

65

Școala specială nr.1

2.558.475

 

640.000

0

3.198.475

1,29

65

Școala specială nr.2

4.012.000

320.000

15.000

0

4.347.000

1,75

65

Școala specială Apalina

2.537.466

200.000

10.000

0

2.747.466

1,11

65

Proiect "Centrul de formare al cadrelor didactice din învățământul special și instituții integratoare optima"

986.176

 

 

 

986.176

0,40

65

Total scoli speciale

10.094.117

520.000

665.000

0

11.279.117

4,55

65

Învățământ (lapte și corn)

12.500.000

 

 

 

12.500.000

5,04

65

TOTAL INVATAMANT

22.594.117

520.000

665.000

0

23.779.117

9,60

66

Spitalul Clinic Județean de Urgență

0

 

 

1.700.000

1.700.000

0,69

66

Spital Clinic Județean Mureș

 

 

 

1.700.000

1.700.000

0,69

66

Spitalul Municipal Tîrnăveni

0

 

 

400.000

400.000

0,16

66

Avize, PUZ Spital Regional

0

 

5.000

 

5.000

0,002

66

TOTAL SANATATE

0

0

5.000

3.800.000

3.805.000

1,54

67

Biblioteca Județeană

2.256.241

160.000

1.213.900

 

3.630.141

1,46

67

Centrul de Creație

270.737

 

 

 

270.737

0,11

67

Muzeul Județean

2.965.333

330.000

977.500

 

4.272.833

1,72

67

Școala de Arte

854.815

100.000

 

 

954.815

0,39

67

Filarmonica de Stat

5.555.577

 

50.000

 

5.605.577

2,26

67

Teatrul "Ariel"

1.976.892

 

2.420.000

 

4.396.892

1,77

67

Ansamblul Artistic

2.510.191

50.000

1.075.000

 

3.635.191

1,47

67

Redacția Revistei "Vatra"

320.916

12.000

 

 

332.916

0,13

67

Redacția Revistei "Látó"

339.231

 

 

 

339.231

0,14

67

Administrația Palatului Culturii

1.016.652

674.620

1.233.000

 

2.924.272

1,18

67

TOTAL INSTITUȚII DE CULTURĂ

18.066.585

1.326.620

6.969.400

0

26.362.605

10,64

67

Contribuții pentru personalul neclerical

0

 

 

6.753.000

6.753.000

2,73

67

Proiecte culte religoase

0

 

 

400.000

400.000

0,16

67

Proiecte sport

0

 

 

400.000

400.000

0,16

67

Proiecte culturale

0

 

 

400.000

400.000

0,16

67

Proiect tehnic Parc auto pt. sporturi cu motor

0

 

1.521.377

 

1.521.377

0,61

67

Documentație tehnico-economică "Reabilitarea Muzeului Științele Naturii"

0

 

155.000

 

155.000

0,06

67

TOTAL CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

18.066.585

1.326.620

8.645.777

7.953.000

35.991.982

14,52

68

Direcția Județeană de Asistență Socială

746.000

 

 

45.078.000

45.824.000

18,49

68

Direcția de Protecție a Drepturilor Copilului

26.462.378

366.200

2.014.020

2.520.416

31.363.014

12,66

68

Cămine spital

20.783.964

71.500

 

71.462

20.926.926

8,45

68

TOTAL DIRECȚIA GENERALĂ DE ASIST SOC ȘI PROT. DREPT. COPILULIUI

47.992.342

437.700

2.014.020

47.669.878

98.113.940

39,59

68

Proiecte de asistență socială

400.000

 

 

 

400.000

0,16

68

TOTAL ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

48.392.342

437.700

2.014.020

47.669.878

98.513.940

39,76

64

TOTAL CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

89.053.044

2.284.320

11.329.797

59.422.878

162.090.039

65,41

74

Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Mureș

0

 

2.000.000

 

2.000.000

0,81

74

PROTECȚIA MEDIULUI

0

0

2.000.000

0

2.000.000

0,81

80

Achiziție teren Parc Industrial

0

 

41.080

 

41.080

0,02

80

Incubator de afaceri

0

 

2.260.000

 

2.260.000

0,91

80

Proiect "Rețea județeană pt. absorbția fd. structurale"

32.825

 

 

 

32.825

0,01

80

Proiect "Europe Direct"

154.224

 

 

 

154.224

0,06

80

Proiect"Acte de proprietate și stare civilă pt. romi"

22.000

 

 

 

22.000

0,01

80

Proiect "Și romii au dreptul la integrare"

1.500

 

 

 

1.500

0,00

80

Achiziționare echipamente specificie pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat

0

 

 

7.200.000

7.200.000

2,91

80

Telework

0

 

 

160.000

160.000

0,06

80

Promovarea județului Mureș

500

 

36.000

 

36.500

0,01

80

Centru de resurse pentru personalul și structurile autorităților publice locale din regiunea Centru care au ca scop dezvoltarea locală prin elaborarea de analize, strategii, programe și proiecte de dezvoltare

0

 

 

4.000

4.000

0,00

80

Proiect ''Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în Regiunea Centru utilizînd tehnologia GIS ''

0

 

 

22.500

22.500

0,01

80

Managementul capacității instituționale de luare a deciziilor, monitorizarea traficului

273.560

 

 

 

273.560

0,11

80

ACȚIUNI ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

484.609

0

2.337.080

7.386.500

10.208.189

4,12

84

R.A. Aeroport Transilvania Tg. Mureș

 

1.045.000

11.164.905

1.816.809

14.026.714

5,66

84

Drumuri și Poduri

15.790.000

 

 

 

15.790.000

6,37

84

Achiziție teren aeroport

0

 

1.500.000

 

1.500.000

0,61

84

Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier Sărățeni-Măgherani

0

 

142.800

 

142.800

0,06

84

Phare DJ 107 si 107 D

0

 

10.581.339

 

10.581.339

4,27

84

Reabilitarea DJ 142C

0

 

100.000

 

100.000

0,04

84

Rambursare credit Dexia

978.750

 

 

 

978.750

0,39

84

Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 136  Sg de Padure - Bezid si DJ 136A Bezidul Nou - lim jud Harghita

 

 

200.000

 

200.000

0,08

84

Documentații tehnico cadastrale, Sânpaul pentru extindere aeroport

 

 

42.055

 

42.055

0,02

84

Documentații tehnico cadastrale, Vidrasău pentru extindere aeroport

 

 

16.100

 

16.100

0,01

84

TRANSPORTURI

16.768.750

1.045.000

23.747.199

1.816.809

43.377.758

17,51

87

SMURD

0

 

 

136.879

136.879

0,06

87

PSI

35.000

 

 

 

35.000

0,01

87

Cotizații

900.000

 

 

 

900.000

0,36

87

OMEPTA

22.100

 

 

 

22.100

0,01

87

Asociația Județeană de Turism

0

 

 

50.000

50.000

0,02

87

Organizare expoziție de animale

0

 

 

50.000

50.000

0,02

87

Proiecte ATOP

300.000

 

 

 

300.000

0,12

87

Centru de prevenire, evaluare și consiliere antidrog

5.000

 

 

 

5.000

0,00

87

Asociația Inventatorilor

0

 

 

50.000

50.000

0,02

87

Concurs internațional de Go -"Cupa Shusaku 2009"

0

 

 

6.700

6.700

0,00

87

ISU generator

 

 

20.000

 

20.000

0,01

87

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

1.262.100

0

20.000

293.579

1.575.679

0,64

95

Fond de rezervă

500.000

 

 

 

500.000

0,20

55

Dobânzi

1.350.000

 

 

 

1.350.000

0,54

 

TOTAL, din care

128.972.453

4.316.779

45.592.936

68.919.766

247.801.933

100,00

 

Transferuri pentru cheltuieli operaționale

5.902.266

 

 

-5.902.266

 

 

 

Transferuri pentru investiții

 

 

11.186.500

-11.186.500

 

 

 

TOTAL buget - secțiunea funcționare

134.874.719

 

 

51.831.000

186.705.719

75,34

 

TOTAL buget - secțiunea dezvoltare

 

4.316.779

56.779.436

 

61.096.214

24,66

 

Pondere în total cheltuieli

54,43%

1,74%

22,91%

27,76%

100,00%

 

  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXA C

 -lei-(RON)

Nr. crt.

Destinația sumelor solicitate pe obiective

Nr. proiecte/ programe

Valoarea totală proiecte/ programe

Suma totală care urmează a se plăti de consiliile locale în 2009 (cofinanțare, cheltuieli neeligibile, TVA)

Pondere contribuții bugete locale în total contribuții bugete locale 2009

0

1

2

3

4

5

1

Infrastructură apă - canal

113

667.604.932

93.533.876

29,41%

2

Drumuri și poduri

134

428.950.803

89.750.728

28,22%

3

Unități de învățământ

93

104.786.212

48.088.146

15,12%

4

Infrastructură mediu

19

92.295.692

4.901.493

1,54%

5

Locuințe (construire, asigurare utilități, reabilitare)

10

65.564.722

2.899.582

0,91%

6

Baze sportive

52

52.009.486

12.526.948

3,94%

7

Așezăminte culturale

56

48.162.864

26.211.536

8,24%

8

Unități medico - sociale

17

37.363.544

4.813.924

1,51%

9

Sedii primării (construire, achiziționare imobil, reabilitare)

23

27.846.454

14.386.062

4,52%

10

Electrificare și iluminat public

23

8.709.570

3.543.125

1,11%

11

Amenajare spații verzi

14

7.523.058

3.244.617

1,02%

12

Lucrări cadastru, actualizare pug

10

931.002

680.707

0,21%

13

Alte programe (întocmire hartă zgomot, studii, dotări, PSI, SMURD, case mortuare, moderniz. infr. de bază și culturală, programe romi, evenimente, grădină zoo)

49

220.502.697

13.439.023

4,23%

 

TOTAL

613

1.762.251.035

318.019.767

100,00%

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________