R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 178
din 23 decembrie 2008
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.19.527/19.XII.2008 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere OUG nr.186/2008 privind rectificare bugetului de stat pe anul 2008,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin. (3) lit. (a) și a art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2008 se rectifică atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 106.600 lei, ajungând la un volum de 239.085.177 lei. Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate se face conform anexelor de la nr.2/1 la nr.2/32.
Art.3. Se rectifică detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate la instituțiile publice și activitățile finanțate parțial din venituri proprii conform anexei nr.3, de la nr.3/1 până la nr.3/3.
Art.4. Se rectifică Programul lucrărilor de drumuri județene finanțate din fonduri bugetare, conform anexei nr.4.
Art.5. Se rectifică Programul lucrărilor de drumuri comunale finanțate prin HGR nr.1152/2008 modificat prin HGR nr.1325/2008, conform anexei nr.5.
Art.6. Se rectifică Programul lucrărilor de reparații, conform anexei nr.6.
Art.7. Se rectifică Lista de investiții, conform anexei nr.7.
Art.8. Anexele de la nr.1 la nr.7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9.De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.19.527/19.XII.2008


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008


În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Prin HCJ nr.165/27 noiembrie 2008, bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a fost majorat cu suma de 3.431.000 la poziția "Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap". Prin adresa nr.835/4 decembrie 2008, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, comunică Direcției de Muncă și Incluziune Socială Mureș că suma aprobată județului Mureș, prin OUG nr.186/2008 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 pentru persoanele cu handicap este de 3.331.000 lei. Față de această situație propunem diminuarea bugetului Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș cu suma de 100.000 lei pentru Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap.
În urma analizei execuției bugetului propriu și al instituțiilor subordonate a rezultat necesitatea următoarelor modificări:
- majorarea veniturilor proprii la poziția "Donații și sponsorizări" cu suma de 106.600 lei (contribuția Consiliilor locale Livezeni și Miercurea Niraj) la Proiect "Acte de proprietate și stare civilă pentru rromi" (conform anexei nr.2/30),
- alocarea sumei de 65.000 lei din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean pentru cofinanțarea Proiectului "Rețea județeană pentru absorbția fondurilor structurale" (conform anexei nr.2/29)
- reașezarea în cadrul aceluiași volum a bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 (conform anexei nr.2/4), a bugetului Bibliotecii Județene (conform anexei nr.2/5), a bugetului Serviciului Județean Salvamont (conform anexei nr.2/2), a bugetului Direcției Județene de Evidență a Persoanelor (conform anexei nr.2/1) și a bugetului Centrului Militar Județean (conform anexei nr.2/3);
- diminuarea bugetului Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș cu suma de 256.692 lei din care 177.000 lei alocații pentru investiții și 79.692 lei alocații pentru reparații curente care nu pot fi finalizate și achitate în anul curent, cu această sumă urmând a fi majorat fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean.
Din verificarea modului de realizare a veniturilor proprii, trei instituții de cultură propun majorarea veniturilor proprii: Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul" cu 20.000 lei, Filarmonica de Stat Târgu Mureș cu 2.500 lei și Redacția Revistei "Lato" cu 15.707 lei.
Ansamblul Artistic "Mureșul" și Filarmonica de Stat cu sumele sus amintite își majorează bugetul și pe parte de cheltuieli, iar pentru Redacția Revistei "Lato" vor fi diminuate cu suma de 15.707 lei transferurile alocate de Consiliul Județean Mureș. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.2/6, nr.2/7 și nr.3, de la nr.3/1 la nr.3/3
În baza Notei de Fundamentare, Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene și Investiții solicită:
- redistribuirea sumelor de la capitolul "Siguranța rutieră" la capitolul "Lucrări accidentale" întrucât procedurile de licitație nu au putut fi finalizate urmare a contestațiilor;
- reașezarea programului pentru drumuri comunale finanțate prin HG nr.1152/2008, modificată prin HG nr.1325/2008, prin alocarea sumei pentru DC 150 DN 16 - Milășel și diminuarea cu aceeași sumă a DC 151 DN 16 - Lefaia (ambele drumuri aparținând comunei Crăiești)
Având în vedere modificările propuse mai sus, cuprinse în anexele nr.1, nr.2, nr.3 se impune concomitent operarea influențelor în programul de reparații și lista de investiții, conform anexelor nr.6 și nr.7.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  VICEPRESEDINTE
Szabó Árpád
  DIRECTOR
Bartha Iosif