R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 165
din 27 noiembrie 2008
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.17.886/24.XI.2008 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.186/25.XI.2008 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2008,
Potrivit Ordonanței nr.9/30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.232/2007 și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008,
Având în vedere Ordonanța nr.10/30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin. (3) lit. (a) și a art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2008 se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 7.119.000 lei, ajungând astfel la un volum de 238.978.577 lei. Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate se face conform anexelor de la nr.2/1 la nr.2/42.
Art.3. Se rectifică detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate la instituțiile publice și activitățile finanțate parțial din venituri proprii conform anexei nr.3, de la 3/1 până la 3/8.
Art.4. Se rectifică Programul lucrărilor de reparații, conform anexei nr.4.
Art.5. Se rectifică Lista de investiții, conform anexei nr.5.
Art.6. Se constituie fondul de premiere a funcționarilor publici în valoare de 254.035 lei, reprezentând 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008, pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții
Art.7. Se constituie fondul de premiere a personalului contractual în valoare de 32.794 lei, reprezentând 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008, pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcții
Art.8. Președintele Consiliului Județean Mureș va utiliza fondurile de premiere constituite potrivit art. 6 și 7, cu respectarea următoarelor criterii și condiții :
a) Valoarea maximă până la nivelul căreia se stabilește premiul individual se determină prin împărțirea sumei reprezentând fondul de premiere la numărul total de angajați, pe categorii de personal - funcționari publici sau personal contractual;
b) Beneficiază de premii individuale acordate din fondurile constituite în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri toate persoanele care, în urma evaluării performanțelor profesionale individuale pe anul 2008, au obținut cel puțin calificativul " bun " și nu au fost sancționate disciplinar în această perioadă;
c) Persoanele din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș al căror raport de serviciu sau contract individual de muncă au fost suspendate, cu excepția cazurilor reglementate la art.94 lit. "h" din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată și la art.50 litera "b" din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanelor care nu au avut calitatea de salariat al Consiliului Județean Mureș în tot cursul anului 2008, li se va acorda premiul proporțional cu perioada efectiv lucrată raportată la valoarea maximă a premiului, stabilită conform literei " a ".
Art.9. Fondurile de premiere, constituite în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, vor fi utilizate în luna decembrie a anului 2008, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv aceste fonduri de premiere.
Art.10. Anexele de la nr.1 la nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.17.886/24.XI.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
În urma analizei execuției bugetelor la instituțiile subordonate a rezultat necesitatea reașezării în cadrul aceluiași volum a bugetului Serviciului Județean Salvamont (conform anexei nr.2/3) a bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș (conform anexei nr.2/39), a bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3, SAM Reghin (conform anexei nr.2/4), a bugetului Asamblului Artistic "Mureșul" (conform anexei nr.3/2), a bugetului Redacției Revistei "Vatra" (conform anexei nr.3/8).
Având în vedere situația deosebit de grea în care se află D.G.A.S.P.D.C Mureș, unde este necesară suma de 1.858.291 lei pentru funcționarea tuturor unităților subordonate din județ, propunem alocarea acestei sume prin diminuarea bugetului la următoarele instituții:
- Teatrul "Ariel" cu suma de 1.000.000 lei, la cheltuieli de capital conform anexelor nr.2/6 și nr.3/3;
- Administrația Palatului Culturii 640.000 lei, la reparații orgă, conform anexelor nr.2/10 și 3/7;
- Filarmonica de Stat Târgu Mureș 150.000 lei ca urmare a creșterii veniturilor proprii cu 80.000 lei și a neachiziționării unor instrumente muzicale cu suma de 70.000 lei, conform anexelor nr.2/7 și nr.3/4;
- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș 8.849 lei, conform anexelor nr.2/9 și nr.3/6;
- Școala de Arte și Meserii Târgu Mureș 38.001 lei, conform anexelor nr.2/8 și nr.3/5;
- Direcția Județeană de Evidență a Persoanei Mureș, 62.000 lei, urmare a neocupării tuturor posturilor și a neachiziționării unor active fixe, conform anexei nr.2/2;
- Autorități executive (Aparat propriu) 105.941 lei la Reparații curente, conform anexei nr.2/1;
De asemenea, pentru finanțarea unor acțiuni aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Județean se propune alocare unor sume astfel:
- 50.000 lei pentru Asociația Aqua Invest Mureș, cotizații conform anexei nr.2/38;
- 68.500 lei pentru Proiect tehnic - Extindere rețea de alimentare cu apă în zona de vest a județului Mureș, conform anexei nr.2/34;
- 28.000 lei, pentru cofinanțare proiect PHARE "Și rromii au dreptul la integrare", conform anexei nr.2/35.
Față de modificările propuse mai sus, cuprinse în anexele nr.1, nr.2 și nr.3, se impune concomitent operarea influențelor în programul de reparații și lista de investiții conform anexelor nr.4 și nr.5.
Ordonanța nr.9/30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.232/2007 și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008 la articolul 21 prevede posibilitatea constituirii unui fond de premiere în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărârea Consiliului, în luna decembrie.
Ordonanța nr.10/30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale la articolul nr.12 precizează că se poate constitui pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcții, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile, un fond de premiere în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărârea Consiliului, în luna decembrie.
Întrucât veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv aceste fonduri de premiere, propunem constituirea unui fond de premiere a funcționarilor publici în valoare de 254.035 lei, reprezentând 5% din salariile aferente anului 2008, pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții, precum și a unui fond de premiere a personalului contractual în valoare de 32.794 lei, reprezentând 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008, pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcții.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

DIRECTOR
Bartha Iosif