R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 152
din 30 octombrie 2008
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.16037/28.X.2008 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Potrivit HGR nr.1152/2008 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, astfel cum a fost modificată prin HGR nr.1325/2008,
Având în vedere HGR nr.1155/2008 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin. (3) lit. (a) și a art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2008 se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 23.540.000 lei, ajungând astfel la un volum de 231.859.577 lei.
Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate se face conform anexelor de la nr.2/1 la nr.2/39.
Art.3. Se rectifică detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate la instituțiile publice și activitățile finanțate parțial din venituri proprii conform anexei nr.3, de la 3/1 până la 3/5.
Art.4. Se rectifică Programul lucrărilor de reparații, conform anexei nr.4.
Art.5. Se rectifică Lista de investiții, conform anexei nr.5.
Art.6. Se rectifică bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008, conform anexelor nr.6 și nr.6/1.
Art.7. Se rectifică programul lucrărilor de drumuri județene pe anul 2008, conform anexei nr.7
Art.8. Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drumurilor județene și comunale, pe unități administrativ-teritoriale, conform anexei nr.8.
Art.9. Anexele de la nr.1 la nr.8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.16037/28.X.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008


În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Potrivit adresei Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse nr.5363/07.10.2008, înregistrată la Direcția de Muncă și Protecție Socială a județului Mureș cu nr.10642/2008, Ministrul Economiei și Finanțelor a aprobat suplimentarea creditelor bugetare pentru drepturile persoanelor cu handicap conform anexei la aceeași adresă, suma repartizată județului Mureș este de 2.890.000 lei.
Prin HGR nr.1325/2008 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, județului Mureș i se alocă suma de 15.000.000 lei.
De asemenea, prin HGR nr.1155/2008 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale, bugetului propriu al județului Mureș i se alocă suma de 6.400.000 lei pentru drumuri și respectiv 2.200.000 lei pentru "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru avioane, inclusiv instalațiile aferente la Aeroportul TRANSILVANIA Târgu Mureș.
În urma analizei efectuate asupra încasării veniturilor și a execuției bugetului județean se prelimină încasări suplimentare la poziția "Cote defalcate din impozitul pe venit" în sumă de 1.830.000 lei și la poziția "Donații și sponsorizări" (contribuția Consiliilor locale Livezeni și Miercurea Niraj la Proiecte rromi, acte de proprietate - taxe notariale necuprinse în buget) în sumă de 40.000 lei, precum și suma de 783.067 lei pentru redistribuire.
În urma solicitărilor fundamentate primite de la instituțiile subordonate și ținând seama de propunerile formulate de Serviciul Buget-Finanțe și Venituri propunem următoarele:
- alocarea sumei de 4.890.000 lei pentru DGASPDC din care 2.890.000 lei pentru Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap și 2.000.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, conform anexelor nr.2/12 până la 2/32;
- alocarea sumei de 30.000 lei pentru "Premiere sportivi", conform anexei nr.2/10;
- alocarea sumei de 40.000 lei pentru "Organizarea manifestărilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă" conform anexei nr.2/37;
- alocarea sumei de 50.000 lei pentru "PT Parc auto pentru sporturi cu motor" conform anexei nr.2/11;
- alocarea sumei de 40.000 lei pentru "Proiecte rromi acte de proprietate" (taxe notariale necuprinse în buget), conform anexei nr.2/34;
- alocarea sumei de 3.950 lei pentru "Cheltuieli cu perfecționarea" la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș conform anexei nr.2/3;
- alocarea sumei de 144.000 lei la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3, SAM Reghin din care 100.000 lei pentru "Reparații, remedierea pagubelor în urma calamităților naturale din data de 24.08.2008 și 44.000 lei în vederea finanțării posturilor suplimentare pentru clasele nou înființate, conform anexei nr.2/5;
- alocarea sumei de 1.727 lei pentru proiectul "Rețea județeană pentru absorbția fondurilor structurale, conform anexei nr.2/33;
- alocarea sumei de 128.062 lei pentru achiziționarea unor instrumente pentru orchestra simfonică la Filarmonica de Stat, respectiv diminuarea cheltuielilor de personal cu 232.390 lei, economii provenite din neocuparea posturilor, conform anexelor nr.2/8 și nr.3/4;
- alocarea sumei de 75.120 lei pentru Biblioteca Județeană la cheltuieli de personal (sume necesare acoperirii creșterilor salariale impuse de OG nr.10/2008), conform anexei nr.2/6;
- alocarea sumei de 29.208 lei pentru Administrația Palatului Culturii la cheltuieli de personal (sume necesare acoperirii creșterilor salariale impuse de OG nr.10/2008), conform anexelor nr.2/9 și nr.3/1;
- alocarea sumei de 50.000 lei pentru Teatrul "Ariel" în vederea achitării chiriei pentru spațiul utilizat, respectiv diminuarea cheltuielilor de capital cu suma de 350.677 lei, conform anexelor nr.2/7 și nr.3/3.
- alocarea sumei de 6.400.000 lei pentru finanțarea lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene, conform anexei nr.2/35;
- alocarea sumei de 2.200.000 lei pentru "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru avioane, inclusiv instalațiile aferente la Aeroportul TRANSILVANIA Târgu Mureș, alocarea sumei de 96.670 lei pentru "Multifuncțional de deszăpezire", respectiv diminuarea cu suma de 96.670 lei la reparații, conform anexei nr.2/36;
- alocarea sumei de 31.000 lei pentru Proiecte ATOP - pentru asigurări CASCO auto, conform anexei nr.2/38;
- alocarea sumei de 30.000 lei în vederea realizării proiectului de reabilitarea Dispensarului TBC al Clinicii de Pneumoftiziologie, conform anexei nr.2/39.
În urma analizei execuției bugetelor la instituțiile subordonate a rezultat necesitatea reașezării în cadrul aceluiași volum a bugetului Centrului Militar Județean (conform anexei nr.2/2), a bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Târgu Mureș (conform anexei nr.2/5) și a bugetului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș (conform anexei nr.3/5), diminuarea bugetului Direcției Județene de Evidența Persoanei Mureș cu suma de 200.000 lei (conform anexei nr.2/1), majorarea veniturilor proprii la Ansamblul Artistic "Mureșul" cu suma de 80.000, conform anexei nr.3/2.
Având în vedere modificările propuse mai sus, cuprinse în anexele nr.1, nr.2, nr.3 și nr.6 se impune concomitent operarea influențelor în programul de reparații și lista de investiții conform anexelor nr.4 și nr.5.
Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale se propune conform anexei nr.8.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif
 

Văzut
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád