R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 111
din 27 august 2008
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pe anul 2008


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.12.572/22.VIII.2008 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale din județul Mureș pe anul 2008, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Potrivit adresei nr.2998/15.08.2008 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin. (3) lit. (a) și a art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2008 se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 18.157.495 lei, ajungând astfel la un volum de 208.319.577 lei.
Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate se face conform anexelor de la nr.2/1 la nr.2/36.
Art.3. Se rectifică detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate la instituțiile publice și activitățile finanțate parțial din venituri proprii conform anexei nr.3, de la 3/1 până la 3/6.
Art.4. Se rectifică Programul lucrărilor de reparații, conform anexei nr.4.
Art.5. Se rectifică Lista de investiții, conform anexei nr.5.
Art.6. Se rectifică Programul lucrărilor de drumuri județene, conform anexei nr.6.
Art.7. Se aprobă sumele repartizate pentru cofinanțarea programelor de dezvoltare ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș, conform anexei nr.7.
Art.8. Anexele de la nr.1 la nr.7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.12.572/22.08.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pe anul 2008


În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Prin adresa nr.2998/15.08.2008, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Mureș ne-a adus la cunoștință faptul că a procedat la recalcularea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în funcție de sumele încasate efectiv la impozitul pe venit peste nivelul celor prognozate la începutul anului 2008, sume aprobate prin Decizia Directorului Executiv al D.G.F.P. Mureș nr.484/15.08.2008. În urma recalculării, cota de 27% din cote defalcate prevăzută pe anul 2008 se majorează cu 8.100.000 lei la codul 04.02.04 "Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale".
Potrivit adresei Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse nr.685/01.08.2008, înregistrată la Direcția de Muncă și Protecție Socială cu nr.8252/04.08.2008, Ministerul Economiei și Finanțelor a aprobat suplimentarea creditelor bugetare pentru drepturile persoanelor cu handicap. Conform anexei la aceeași adresă, suma repartizată județului Mureș este 5.843.000 lei, sumă pe care propunem a fi cuprinsă pe parte de venituri la cod 42.02.21 "Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap" iar pe parte de cheltuieli la "Asistență socială persoane adulte ANPH" (anexa nr.2/16).
În urma analizei efectuate asupra încasării veniturilor bugetului județean s-au preliminat încasări suplimentare la poziția "Cote defalcate din impozitul pe venit" în sumă de 4.214.495 lei, care se propune a fi cuprinsă în buget conform anexei nr.1.
Având în vedere solicitările fundamentate primite de la instituțiile subordonate și ținând seama de propunerile formulate de Serviciul Buget-Finanțe și Venituri, rezultă necesitatea unor reașezări în cadrul volumului aprobat, precum și suplimentarea sumelor alocate, după cum urmează:
- Se propune alocarea sumei de 196.000 lei Autorităților executive, reprezentând cheltuieli de capital pentru asigurarea Mentenanței GeoMedia WebMap Nodelock Small Scale (15.000 lei), Program soluție de gestiune a căilor de transport rutiere (25.000 lei), Studiu de fezabilitate pentru mentenanța clădirii sediului administrativ (100.000 lei), Reparații instalații electrice sediu, corp C, str.Koteles (56.000 lei), conform anexei nr.2/1;
- Se propune alocarea sumei de 10.000 lei Direcției Județene de Evidență a Persoanelor pentru programul de informatizare a activității Serviciului de Stare Civilă și pentru echipamentul necesar funcționării lui, conform anexei nr.2/2;
- Direcția Județeană Salvamont solicită alocarea sumei de 15.000 lei pentru finalizarea punctului de lucru de la pârtia Repaș, conform anexei nr.2/3;
- Centrul Militar Județean solicită alocarea sumei de 19.000 lei pentru tratarea părții lemnoase a acoperișului cu o substanță ignifugă de tip "Rosil", conform anexei nr.2/4;
- la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Târgu Mureș suma de 529.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare (229.000 lei) și pentru reabilitarea sediului (300.000 lei), conform anexei nr.2/5;
- la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Târgu Mureș, suma de 422.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare (322.000 lei) și finalizarea reparațiilor la imobilul din Tîrnăveni (100.000 lei), conform anexei nr.2/6;
- se propune alocarea sumei de 120.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor de personal la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3, SAM Reghin, conform anexei nr.2/7
- se propune alocarea sumei de 40.000 lei pentru reparații la pereți și la acoperiș la Spitalul Județean, Clinica de Medicina Muncii, conform anexei nr.2/8;
- Se propune alocarea sumei de 250.000 lei Spitalului Municipal Tîrnăveni, sumă necesară pentru asfaltare alei (165.000 lei), SF Centru de recuperare cardiovasculară (31.000 lei), prelungire compartiment de prosectură (54.000 lei), conform anexei nr.2/9;
- Biblioteca Județeană Mureș solicită modificări în cadrul aceluiași buget pentru reabilitarea spațiilor interioare, conform anexei nr.2/10;
- Muzeul Județean Mureș solicită alocarea sumei de 578.380 lei, sumă necesară pentru reabilitarea clădirii de la Secția de Științe ale Naturii (400.000 lei) și realizarea de săpături și expoziții (178.380 lei). De asemenea solicită cuprinderea în bugetul instituției a sumei de 63.000 lei, reprezentând venituri proprii realizate în baza unor contracte încheiate cu Ministerul Culturii și Cultelor, Direcția Generală de Patrimoniu Cultural Național (50.000 lei) și cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș (13.000 lei) pentru realizarea de săpături arheologice, conform anexelor nr.2/11 și 3/1;
- Se propune alocarea sumei de 100.000 lei Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" în vederea realizării Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții și PT Extindere, amenajare sală de repetiție, studio și magazie în str. Revoluției nr.45, conform anexelor nr.2/12 și 3/2;
- Se propune alocarea sumei de 200.000 lei pentru realizarea Documentației de avizare și a proiectului tehnic pentru amenajare a Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel", conform anexelor nr.2/13 și 3/3;
- Se propune alocarea sumei de 166.000 lei pentru reparații la vitralii și la Sala mică a Palatului Culturii, conform anexelor nr.2/14 și nr.3/6;
- Redacția Revistei "Vatra" solicită modificări în cadrul aceluiași buget, în vederea redistribuirii economiilor realizate în urma neocupării posturilor vacante, conform anexei nr.3/4;
- Redacția Revistei "Lato" solicită majorarea veniturilor proprii cu suma de 5.000 lei, sumă realizată în primele 7 luni ale anului peste nivelul bugetului aprobat, conform anexei nr.3/5;
- Se propune majorarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș cu suma de 11.193.358 lei, conform anexelor de la nr.2/15 până la 2/34, după cum urmează:
     - Suma de 5.000.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare;
     - Suma de 5.843.000 lei pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, sumă provenită cu destinație specială de la ANPH;
     - Suma de 190.358 lei unele investiții necesare: pentru Centrală termică pentru CTF la Tîrnăveni, str. Plevnei nr.3 (2.400 lei) Centrală termică pentru CSC Zau de Câmpie (17.838), Pompă submersibilă pentru CSC Zau de Câmpie (2.800 lei) rezervor inox cu accesorii la CRRN Brâncovenești, (25.000 lei), Soft pentru devize de lucrări și instalații (900 lei), Achiziții de imobile - apartamente cu 3-4 camere la Reghin (120.000 lei), reactualizarea SF pentru modernizare, extindere și dotare CRRN Brâncovenești (11.000 lei), SF pentru realizare CRRN Sf. Maria Brâncovenești (10.420 lei);
     - Suma de 160.000 lei pentru execuția lucrării de reparație "Consolidarea acoperișului la Căminul pentru persoane vârstnice Sighișoara" se retrage din bugetul Consiliului Județean și se include în programul de reparații al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș;
- Se propune alocarea sumei de 3.770.000 lei pentru Drumuri și poduri, conform anexei nr.2/35;
- Se propune alocarea sumei de 708.757 lei pentru R.A. Aeroport TRANSILVANIA - Tîrgu Mureș pentru reparații curente la pistă, cale de rulare și platformă de operare (240.817 lei) și realizarea unor obiective de investiții (467.940 lei) conform anexei nr.2/36.
Luând în considerare modificările propuse mai sus, cuprinse în anexele de la nr.1 la nr.3, se impune concomitent operare influențelor în programul de reparații și listele de investiții conform anexelor nr.4 și nr.5.
Suma aferentă procentului de 20% din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, destinată cofinanțării proiectelor de infrastructură, se suplimentează cu 8.140.000 lei. Repartizarea acestei sume pe unități administrativ-teritoriale este propusă în anexa nr.7.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád