R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 73
din 29 mai 2008
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.7372/21.05.2008 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008, precum și avizul comisiei de specialitate,
Ținând seama de articolul nr.19 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
Potrivit HGR nr.364/2008 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale,
În temeiul articolului nr.91 aliniat (3) lit. (a) și a articolului nr.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2008 se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 4.690.839 lei, ajungând astfel la un volum de 190.162.082 lei (RON).
Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate se face conform anexelor de la nr.2/1 la nr.2/32.
Art.3. Se rectifică detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate la instituțiile publice și activitățile finanțate parțial din venituri proprii conform anexei nr.3, de la 3/1 până la 3/6.
Art.4. Se rectifică veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local, conform anexelor 4 de la 4/1 la 4/4.
Art.5. Se rectifică bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexei nr.5 și 5/1.
Art.6. Se rectifică Programul de lucrărilor de drumuri județene, conform anexei nr.6.
Art.7. Se rectifică programul lucrărilor de reparații în cadrul aceluiași volum, conform anexei nr.7.
Art.8. Se rectifică lista de investiții, conform anexei nr.8.
Art.9. Anexele de la nr.1 la nr.8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel