R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 40
din 27 martie 2008
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.3585/12.03.2008 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008, precum și avizul comisiei de specialitate,
Potrivit prevederilor OUG nr.134/2007 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2007,
În temeiul articolului nr.91 aliniat (3) lit. (a) și a articolului nr.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2007 se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 322.200 lei, ajungând astfel la un volum de 185.471.243 lei (RON).
Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate se face conform anexelor de la nr.2/1 la nr.2/34.
Art.3. Se rectifică veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local, conform anexelor 3 de la 3/1 la 3/3.
Art.4. Se rectifică lista de investiții, conform anexei nr.4.
Art.5. Anexele de la nr.1 la nr.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, răspund instituțiile subordonate, Spitalul Clinic Județean și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.3585/12.03.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2008

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Prin adresa nr.68755/7 februarie 2008, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor ne comunică sumele alocate Consiliului Județean Mureș, conform Legii nr.388/2007 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2008, pentru realizarea Sistemului informațional specific domeniului imobiliar-edilitar și băncilor de date urbane. Acestea sunt în volum de 270.000 lei, urmând să fie alocate unor localități din județ (Sovata, Reghin, Tîrnăveni, Târgu Mureș, Miercurea Nirajului, Vărgata, Iernut și Eremitu). Propunem majorarea bugetului Consiliului Județean cu suma de 270.000 lei pe parte de venituri la poziția "Planuri și regulamente de urbanism", iar pe parte de cheltuieli la poziția "Locuințe, servicii și dezvoltare publică - transferuri către instituții publice".
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr.1/2008 privind aprobarea bugetului pe anul 2008 la capitolul 87.02 "Alte acțiuni economice" este cuprinsă suma de 250.000 lei pentru "Alegeri". Potrivit noii clasificații bugetare și în urma discuțiilor purtate cu Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș, propunem excluderea sumei de 250.000 lei din cadrul capitolului 87.02 și includerea acesteia în cadrul capitolului bugetar 54.02 "Alte servicii publice generale".
Potrivit solicitărilor cu nr.3352, 3886, 3951/2008, primite de la cele trei Centre Școlare pentru Educație Incluzivă nr.1, nr.2 și nr.3, precum și în urma analizei efectuate cu aceste instituții s-a constatat ca fiind necesară alocarea a 10.000 lei pentru fiecare din aceste 3 unități în vederea asigurării transportului copiilor cu dizabilități de la domiciliul acestora la centrele respective.
Propunem alocarea acestor sume din rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Județean. Modificările se regăsesc în anexele nr.2/3 până la 2/6.
În urma câștigării unor programe PHARE pentru rromi, și a proiectului întocmit de Biblioteca Județeană "Mai aproape de lectură: biblioteca publică în serviciul studenților", se propune majorarea veniturilor Consiliului Județean Mureș la "Donații și sponsorizări" cu suma de 52.200 lei (41.000 lei + 11.200 lei) potrivit anexei nr.1.
Ținând seama de solicitările DGASPDC Mureș, a Spitalului Județean și a compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu se propun următoarele:
- unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar la DGASPDC Mureș, potrivit anexelor nr.2/9 până la 2/29;
- unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, potrivit anexei nr.2/1;
- alocarea din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean pentru finanțarea unor investiții și activități curente;
- 160.000 lei pentru unele lucrări suplimentare de consolidare la Căminul de persoane vârstnice Sighișoara;
- 14.010 lei pentru achiziționare microbuz din PHARE, TVA care urmează a se recupera prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș;
- 30.000 lei "Documentație tehnică cadastrală și juridică de unificare și evidențiere a construcțiilor existente pe teritoriul R.A. Aeroport TRANSILVANIA - Târgu Mureș
- 9.692 lei pentru Biblioteca Județeană în vederea cofinanțării proiectului "Mai aproape de lectură: biblioteca publică în serviciul studenților";
- 310.000 lei Spital Clinic Județean;
- 1.300 lei Rețea județeană de absorbție a fondurilor structurale;
- 65.000 lei pentru Studiu topografic pentru obiectivul de investiții "Parc auto pentru sporturi cu motor - zona Ungheni"
- 1.135 lei SF clădire secundară școală la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 (din fond rulment);
- 1.516 lei Rețea județeană de absorbție a fondurilor structurale (din fondul de rulment)
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza