R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 1
din 31 ianuarie 2008
privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2008

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Raportul nr.1233/30.01.2008 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2008, precum și avizul avizele comisiilor de specialitate,

Potrivit prevederilor Legii nr.388/2007 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2008,

În conformitate cu articolele nr.14, 32, 33, 39, 57 și 58 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul articolului nr.91 aliniat (3) lit. (a) și a articolului nr.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. (1) Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2008 se stabilește atât la venituri cât și la cheltuieli la suma de 185.149.043 lei.

(2) Repartizarea veniturilor pe capitole și subcapitole și a cheltuielilor pe acțiuni și titluri, se face conform anexei nr.1 la prezenta.

(3) Bugetul propriu, al R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean, cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate se face conform anexelor nr.2 de la 2/1 până la 2/85.

Art.2. (1) Veniturile bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008, în sumă de 185.149.043 lei, se prezintă astfel:

                                                                                                                                                 - lei -

Venituri total,

din care:

185.149.043

I. Venituri proprii

2.800.000

II. Cote defalcate din impozitul pe venit

40.000.000

III. Sume din cote alocate Consiliului Județean pentru echilibrare

21.600.000

IV. Prelevări din bugetul de stat; din care:

120.667.243

- Sume defalcate din TVA; din care:

86.425.627

- pentru echilibrare

23.408.627

- pentru finanțarea instituțiilor descentralizate la nivelul județului,

din care:

55.436.000

- Susținerea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială și a persoanelor cu handicap

31.767.000

- Produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și cu program normal de 4 ore

11.000.000

- Învățământ special și centru județean de resurse și asistență educațională

5.477.345

- Contribuția pentru personalul neclerical

5.910.000

- Servicii comunitare de evidență a persoanelor

1.281.655

- Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene

7.581.000

- Transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2008

33.521.000

- Reabilitarea, modernizarea drumului județean DJ 135 Măgherani-Sărățeni (HG.nr.1424/2007)

564.816

- Restaurarea și reabilitarea clădirii centrale din cetatea Târgu Mureș - crearea unui muzeu interactiv (HG.nr.1424/2007)

155.800

V. Donații și sponsorizări

81.800

(2) În vederea încadrării în nivelul veniturilor realizate, Direcția Economică poate propune președintelui limitarea deschiderii de credite bugetare sub nivelurile aprobate corespunzător veniturilor încasate.

Art.3. În structura economică, cheltuielile bugetului Consiliului Județean pe anul 2008 se prezintă astfel:

                                                                                                                                                 - lei -

Cheltuieli - total,

din care:

185.149.043

A. Cheltuieli curente, din acestea:

173.763.361

- Cheltuieli de personal

45.677.321

- Bunuri și servicii

49.330.722

- Fond de rezervă

668.063

- Transferuri între unități ale administrației publice

18.731.707

- Alte transferuri

6.124.426

- Asistență socială

45.681.122

- Alte cheltuieli

7.550.000

B. Dobânzi și comisioane aferente datoriei publice externe

1.300.000

C. Cheltuieli de capital

9.235.682

D. Rambursări de credite

850.000

Art.4. Se aprobă veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului pe anul 2008, conform anexelor nr.3 de la nr.3/1 până la 3/34.

Art.5. (1) Se stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureș, serviciile publice și instituțiile finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș, conform anexei nr.4.

(2) Ordonatorii de credite vor stabili salariile de bază, indemnizațiile de conducere și celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege cu avizul ordonatorului principal de credite cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2008.

Art.6. (1) Se aprobă cheltuielile de investiții pentru anul 2008 pentru Consiliul Județean Mureș, instituțiile subordonate și R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureș în sumă de 38.085.714 lei, conform anexei nr.5.

(2) Nominalizarea poziției de dotări și alte cheltuieli de investiții se aprobă prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Mureș, cu încadrarea în fondurile aprobate.

Art.7. Se aprobă cheltuielile de reparații pe anul 2008 pentru Consiliul Județean Mureș, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureș și instituțiile subordonate în sumă de 4.514.389 lei, conform anexei nr.6

Art.8. Pentru finanțarea activităților și acțiunilor Consiliului Județean Mureș la capitolul "Autorități publice" se aprobă suma de 22.214.201 lei din următoarele surse: 19.955.101 lei de la bugetul județean și 2.259.100 lei din Fondul de rulment.

Art.9. (1) Pentru finanțarea instituțiilor de cultură, artă și culte se prevede suma de 29.542.846 lei din următoarele surse:

- transferuri către instituții publice

16.448.707

- alocații bugetare

2.393.599

- transferuri pentru salarizarea personalului neclerical

5.910.000

- proiecte cultură, religie, sport

1.200.000

- venituri proprii ale unităților de cultură

1.158.000

- fondul de rulment

2.432.540

(2) Conducerile instituțiilor de cultură vor lua măsuri de angajare a cheltuielilor numai la nivelul sumelor pentru care s-au deschis credite bugetare și în funcție de veniturile extrabugetare realizate lunar și cumulat de la începutul anului.

(3) Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi specifice și în legile bugetare anuale.

(4) Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget și nici nu poate fi efectuată din acest buget, dacă nu există o bază legală pentru respectiva cheltuială.

Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și nu are prevederi bugetare.

Art.10. Pentru finanțarea R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureș se aprobă suma de 22.474.642 lei, din următoarele surse:

- transferuri

4.616.635

- alocații pentru investiții

5.092.200

- credite externe

2.130.500

- venituri proprii

2.500.000

- din fondul de rulment

8.135.307

Art.11. (1) Pentru reabilitarea și întreținerea de drumuri și poduri se aprobă suma de 24.450.507 lei, din următoarele surse:

- sume defalcate din TVA pentru drumurile județene

7.581.000

- sume alocate din bugetul județean

16.869.507

(2) Se aprobă Programul lucrărilor de drumuri județene conform anexei nr.7.

Art.12.  Pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, a asigurării protecției persoanelor cu handicap și asistență socială se alocă suma de 75.073.000 lei cu următoarea finanțare:

- sume defalcate din TVA pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap

31.767.000

- transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2008

33.521.000

- din fondul de rulment

1.181.700

- din bugetul județean

8.603.300

Art.13. Pentru finanțarea altor acțiuni (SMURD, PSI, Cotizații, Serviciul Mobilizări, Asociația Județeană pentru Dezvoltare Montană, Asociația Județeană de Turism, Organizarea expozițiilor agrozootehnice în județul Mureș, Proiecte ATOP, Alegeri, Diplomă de Onoare "PROCAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS", Contribuție "Sistem de avertizare împotriva inundațiilor", finanțarea unor proiecte: "Rețea județeană pentru absorbția Fondurilor structurale", "Europe Direct", "Acte de proprietate și stare civilă pentru rromi", "Și rromii au dreptul la integrare", "Tu ce fel de Europă îți dorești") se alocă suma de 2.716.665 lei din bugetul județean.

Art.14.  Pentru finanțarea învățământului special și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională se alocă 8.433.926 lei din următoarele surse:

- sume defalcate din TVA

5.477.345

- din fondul de rulment

358.500

- din bugetul județean

2.598.081

Art.15.  Pentru finanțarea unităților de sănătate a căror patrimoniu face parte din domeniul public județean se alocă suma de 2.323.000 lei, din următoarele surse:

- din bugetul județean

2.283.000

- din fondul de rulment

40.000

Art.16.  Pentru finanțarea produselor lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, se alocă suma de 11.000.000 lei.

Art.17. Se aprobă nivelul transferurilor, alocațiilor bugetare și veniturilor proprii pentru R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureș și pentru instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș pe anul 2008, conform anexei nr.8.

Art.18.  Pentru finanțarea Serviciului Județean Salvamont se alocă suma de 321.292 lei din bugetul județean.

Art.19.  Pentru finanțarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor se alocă suma de 1.291.655 lei din următoarele surse:

- bugetul județean

1.281.655

- din fondul de rulment

10.000

Art.20.  Pentru finanțarea Centrului Militar Județean se alocă suma de 488.749 lei din următoarele surse:

- bugetul județean

478.749

- din fondul de rulment

10.000

Art.21. Se alocă sume defalcate din TVA în volum de 5.910.000 lei pentru finanțarea unui număr de 734 posturi personal neclerical aparținând următoarelor culte: ortodox, romano-catolic, reformat, evanghelic, unitarian și greco-catolic. Sumele pentru asigurarea contribuțiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al județului iar plata se face prin centrele de cult de care aparține acesta.

Art.22. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile conform anexei nr.9, de la 9/1 la 9/10.

Art.23.  Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor pe anul 2008 pentru Consiliul Județean Mureș, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureș și instituțiilor subordonate se face prin dispoziția președintelui corelat cu nivelele comunicate de Ministerul Finanțelor.

Art.24. Pentru co-finanțarea programului județean de modernizare a drumurilor comunale se alocă 4.000.000 lei Sume defalcate din TVA, repartizate pe localități conform anexei nr.7a.

Art.25. Se aprobă, în baza execuției bugetare pe anul 2007 programul reactualizat al lucrărilor de drumuri potrivit anexei nr.10 și utilizarea în anul 2008 a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2007 pentru finanțarea investițiilor 70% și pentru acoperirea golurilor temporare de casă 30%.

Art.26. Se aprobă pentru echilibrarea bugetelor locale următoarele sume:

- 23.408.627 lei Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului Consiliului Județean Mureș;

- 38.454.373 lei Sume defalcate din TVA și 21.902.697 lei Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor unităților administrativ-teritoriale din județ, repartizate conform anexei nr.11.

Art.27. Anexele de la nr.1 la 11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel