R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 95
din 30 august 2007
privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive numărul 11.243/21.08.2007 a Direcției de Dezvoltare Regională, Integrare Europeană la propunerea de aprobare a participării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei" , precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispozițiile art. 11, 12, 13, ale art. 91 alin. (6), lit. c) și ale art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,
Precum și Ordonanța de Guvern nr. 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

hotărăște:

Art.1. (1) Se aprobă participarea Județului Mureș, prin Consiliul Județean Mureș, în calitate de asociat - membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei".
(2) Unitățile administrativ-teritoriale din Regiunea 7 Centru, prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se asociază sub forma unei asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică.
Art.2. Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei", conform anexelor 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei, reprezentând aportul Consiliului Județean Mureș la constituirea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei".
Art.4. Se aprobă cotizația anuală a Consiliului Județean Mureș la susținerea activităților asociației în cuantum de 1.500 lei.
Art.5. Se aprobă ca sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei" să fie în localitatea Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr. 2, în vederea desfășurării activității acesteia.
Art.6. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emöke - președintele Consiliului Județean Mureș să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei" și să reprezinte Județul Mureș în Adunarea Generală.
Art.7. Se desemnează ca reprezentant al Județului Mureș pentru a face parte din Consiliul de Administrație. al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei" domnul vicepreședinte Alexandru Petru Frătean și domnul Bățaga Valer, având funcția de director, în cadrul Direcției de Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, Consiliul Județean Mureș.
Art.8. Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii și Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre consiliilor județene partenere, Direcției Buget - Finanțe și Asistență Economică și Direcției de Dezvoltare Regională, Integrare Europeană.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
Direcția Dezvoltare Regională,
Integrare Europeană
Nr. 11.243/21.VIII.2007

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"

În județul Mureș, încă din anul 1990, a început implementarea sistemului de intervenție integrat, în conformitate cu principiile moderne, punându-se bazele Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare, Descarcerare Mureș (SMURD).
SMURD Mureș, prin strategia adoptată, politica de personal, prin serviciile oferite de ameliorare a asistenței medicale de urgență prespitalicească a bolnavului critic, a devenit unul dintre cele mai eficiente servicii de acest gen din România. La ora actuală, în cadrul SMURD s-a constatat o largă uzură morală și fizică a echipamentelor pe care le are în dotare. De asemenea, lărgirea rețelei în funcție de nevoile constatate conduce la creșterea necesarului de ambulanțe de prim ajutor și a echipamentelor electro-medicale. Echipamentele necesare funcționării acestui sistem au fost achiziționate din sponsorizări și chiar din contribuția populației.
În cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa 3: Îmbunătățirea infrastructurii sociale, a fost inclus Domeniul Major de Intervenție 3: Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență.
Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenție îl reprezintă îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență.
Conceptul Strategic Național privind organizarea intervențiilor în situații de urgență, de acordare a asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat prevede îmbunătățirea capacității și calității sistemului siguranței publice prin crearea a opt baze regionale. Acestea vor fi localizate la nivel regional, în județul cu cea mai multă experiență în acest domeniu, de unde vor fi coordonate intervenții integrate în caz de dezastre majore.

Programul Operațional Regional va susține acest obiectiv strategic prin investiții în achiziționarea de echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea celor 8 baze operaționale regionale care vor înlesni intervenții integrate în caz de dezastre sau accidente (rutiere, etc.), cât și pentru îmbunătățirea dotării bazelor județene existente, în funcție de specificul diferitelor zone (expuse cutremurelor, inundațiilor, eroziunii).
Este de așteptat ca dezvoltarea acestui sistem organizatoric, concomitent cu îmbunătățirea dotărilor cu echipamente, să conducă la creșterea gradului de siguranță a populației și la primirea ajutorului de urgență calificat în timpul cel mai scurt.
Suma alocată acestui domeniu de intervenție, la nivelul Regiunii 7 Centru, conform ultimei variante a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operațional Regional 2007 - 2013 este de 10.801.000 Euro, existând posibilitatea accesării acesteia în două etape: prima etapă 2007 - 2008, iar a doua etapă în 2009 - 2010.
În cadrul video-conferinței din 27 iulie 2007, cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și a Locuințelor, ce a avut ca temă și proiectul "Achiziționare Echipamente specifice pentru Îmbunătățirea Capacității și Calității Sistemului de Intervenție în Situații de Urgență și pentru Acordarea Asistenței Medicale de Urgență și a Primului Ajutor Calificat", s-a precizat faptul că beneficiarii eligibili în cadrul Programului Operațional Regional vor putea fi doar Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară regionale.
Având în vedere cele menționate mai sus, discuțiile purtate de reprezentanții consiliilor județene din regiunea de dezvoltare Centru, precum și posibilitățile accesării Fondurilor Structurale prin proiecte regionale, de interes comun, considerăm oportună înființarea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, având drept membrii fondatori județele din regiunea 7 Centru. Obiectivele acestei Asociații sunt:
a) întocmirea de studii, realizarea și implementarea de proiecte în domenii prioritare și de interes comun, la nivelul Regiunii, pentru:
o îmbunătățirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilități publice, socială, etc.
o îmbunătățirea sistemului integrat pentru situații de urgență
o prevenirea dezastrelor
o sprijinirea afacerilor
o dezvoltarea turismului
o sprijinirea cercetării, inovării tehnologice și crearea societății informaționale
o creșterea ocupării și dezvoltării resurselor umane și a serviciilor sociale.
b) Culegerea propunerilor de proiecte, precum și a posibilităților de finanțare a acestora din domeniile de interes comun, precum și sistematizarea lor în concepția dezvoltării regionale și a susținerii inițiativei locale;
c) Facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea și finanțarea unor proiecte comune de investiții
d) Creșterea șanselor de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune, de către Regiunea 7 centru, precum și a altor fonduri destinate dezvoltării durabile regionale.
În ceea ce privește funcționalitatea Asociației, propunem ca din Adunarea Generală a Asociației să facă parte președinții consiliilor județene, iar din Consiliul de Administrație un vicepreședinte și coordonatorul compartimentului de dezvoltare regională / integrare europeană, în vederea asigurării operativității luării și aplicării deciziilor acestuia.
Constituirea acestui tip de asociație este reglementată de art. 11, 12, 13, art. 91 alin. (6), lit. c) și art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată precum și de Ordonanța de Guvern nr. 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații, Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, iar pentru aceasta, membrii asociați încheie Actul constitutiv și Statutul asociației. Cele două acte juridice încheiate prin voința membrilor asociați, sub sancțiunea nulității, trebuie să cuprindă printre clauzele obligatorii: exprimarea voinței de asociere, sediul asociației și patrimoniul inițial al asociației constând din aportul în bani a asociațiilor.
În consecință, propunem ca fiecare județ să contribuie cu suma de 20.000 lei pentru constituirea patrimoniului Asociației și suma de 1.500 lei, cotizația anuală.
Forma finală ale Actului Constitutiv și Statutului Asociației precum și sumele alocate pentru constituirea patrimoniului inițial al Asociației și cotizația anuală a consiliilor județene vor fi stabilite în cadrul ședinței de constituire a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare "Centrul Transilvaniei", la care vor participa reprezentanții de drept ai membrilor fondatori.
Având în vedere cele precizate mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Mureș privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei".

 

Văzut
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

 

ȘEF SERVICIU
Călin Suciu