R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 99
din 30 august 2006
privind numirea reprezentanților Consiliului Județean în consiliile consultative ale spitalelor de interes județean

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.11419/22.08.2006 a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art. 186 din Legea nr.95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății,
În temeiul art. 104 alin.(1) lit.d) și 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificări și completări ulterioare

hotărăște:

Art.1. Se aprobă numirea reprezentanților Consiliului Județean în consiliile consultative ale spitalelor de interes județean, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorilor spitalelor de interes județean care vor comunica Ministerului Sănătății persoanele nominalizate în prezenta hotărâre, în vederea emiterii ordinului ministrului sănătății de numire a consiliilor consultative ale spitalelor.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, Spitalului "Gheorghe Marinescu" din Târnăveni, Preventoriului TBC Gornești, Direcției Economice și persoanelor nominalizate pentru a face parte din consiliile consultative ale spitalelor.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.11419 /22.08.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean în consiliile consultative ale spitalelor de interes județean

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.37/25.03.2004 au fost numiți reprezentanții Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale spitalelor de interes județean , după cum urmează: Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș- Megheș Liviu, economist S.C.Distrigaz Nord Tîrgu Mureș și Kovács Dezideriu, medic primar, șef secție Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială Tîrgu Mureș;Spitalul "Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni: Coroș Daniela, economist,S.C.Schreiber S.R.L. Târnăveni și Kakasi Sándor, medic stomatolog, cabinet particular Tîrnăveni;Preventoriul TBC Gornești: Szabó Monica, economist, S.C.Multiprodimpex S.R.L.,Gornești și Szalkai Márta, medic , cabinet individual la Dispensar Gornești
Ca urmare a modificărilor legislative survenite, respectiv abrogarea vechii legi a spitalelor(Lg. nr.270/2003, cu modificări și completări ulterioare) și adoptării Legii nr.95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății," în cadrul spitalului public funcționează un consiliu consultativ, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie și de organizare și funcționare a spitalului și de a face recomandări managerilor spitalului în urma dezbaterilor".
În consecință, prevederile HCJ nr.37/2004 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean în consiliile de administrație ale spitalelor de interes județean își pierd valabilitatea, impunându-se o nouă hotărâre de numire a reprezentanților instituției noastre în noile organisme create, respectiv, consiliile consultative.
În Lege se specifică că dintre cei 2 reprezentanți ai Consiliului Județean, unul trebuie să fie specialist în finanțe publice locale(art.186, alin.(2), lit.c)., motiv pentru care , pentru fiecare spital administrat de Consiliu Județean se propune câte un economist din aparatul propriu.
Pentru celelalte locuri, se propun specialiști din domeniul sanitar,unii îndeplinind și funcția de consilieri județeni.
Urmează ca după adoptarea și comunicarea hotărârii de consiliu județean adoptată , întreaga componență a consiliilor consultative să fie numită prin ordin al ministrului sănătății publice.(art.186, alin(4)).
Având în vedere expunerea de motive prezentată mai sus, se propune adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
ec. Bartha Iosif

Văzut
Vicepreședinte
Groza Emil