R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 98
din 30 august 2006
pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.73/27.VII.2006 privind actualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.11340/21.08.2006 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.73/27.07.2006 privind reactualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu art.282 și 283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
Având în vedere art.104 litera "e" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,
În temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.73/27.07.2006 privind reactualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură, se completează cu tarifele pentru activități de filmare și fotografiere, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Încasările tarifelor din anexa la prezenta hotărâre vor fi efectuate distinct fața de celelalte tarife percepute de instituțiile de cultură.
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Economică din cadrul Consiliul Județean Mureș, Muzeul Județean și Administrația Palatului Culturii.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.11340/21.08.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.73/27.07.2006

Potrivit articolelor nr.282 și 283 , alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, Consiliul Județean poate aproba unele taxe pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice de arhitectură și arheologie. Cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțelor publice locale.
În baza adresei nr.11313/18.08.2006 emisă de Muzeul Județean și a adresei nr.11298/18.08.2006 emisă de Administrația Palatului Culturii se propune aprobarea unui tarif de 3 lei/persoană pentru filmare și fotografiere profesionistă în vederea reproducerii acestora în emisiunile TV și mass media scrisă, excepție făcând filmările și fotografiile pentru știri culturale și de promovare a județului.

 

DIRECTOR
ec. Bartha Iosif

Văzut
Vicepreședinte
Groza Emil