R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 95
din 30 august 2006
privind aprobarea Programului de Dezvoltare a Județului Mureș 2007 - 2013

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 11.198 / 17.08.2006, a Direcției Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, privind aprobarea Programului de Dezvoltare a județului Mureș 2007 - 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor articolelor 104, aliniatul 3, litera "d" și 109 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Programul de Dezvoltare a Județului Mureș 2007 - 2013, prezentat în Anexa ce face parte integrantă din această hotărâre.
Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund direcțiile de specialitate din aparatul propriu și instituțiile subordonate Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel