R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 94
din 30 august 2006
privind trecerea din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Sîncraiu de Mureș a Pavilionului Central din Complexul pentru copii Sîncraiu de Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.11.407/21.VIII.2006 referitoare la trecerea Pavilionului Central al Complexului pentru copii Sîncraiu de Mureș din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Sîncraiu de Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art.104, alin.1 litera "c" și art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Sîncraiu de Mureș a Pavilionului Central din Complexul pentru copii Sîncraiu de Mureș, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Predarea-preluarea imobilului menționat la art.1 se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
În protocol se vor menționa în mod concret spațiile din Pavilionul Central ce vor fi administrate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru desfășurarea unor activități ale copiilor din casele de tip familial din cadrul Complexului pentru copii Sîncraiu de Mureș, conform anexei nr.2.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează direcțiile din aparatul propriu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr._____ din 21.08.2006
Dosar: IV C/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind trecerea Pavilionului Central al Complexului pentru copii Sîncraiu de Mureș (investiție neterminată) din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Sîncraiu de Mureș

Complexul pentru copii Sîncraiu de Mureș a fost promovat ca obiectiv de investiții în anul 1993 de către Consiliul local al comunei Sîncraiu de Mureș. În proiect s-a prevăzut să se realizeze un complex de recuperare a copiilor cu handicap, cu o capacitate de 200 - 240 locuri, compus dintr-un corp central și 11 corpuri satelit dispuse în cerc.
Licitația pentru execuția lucrării a avut loc în luna decembrie 1994, câștigător fiind desemnat S.C. Contrascom Bența S.A. În acest sens, s-a încheiat contractul de antrepriză generală nr.5/11.01.1995 între Consiliul local Sîncraiu de Mureș și antreprenorul general, beneficiar al investiției fiind la acea dată tot Consiliul local Sîncraiu de Mureș.
Din lipsa surselor de finanțare, execuția acestui obiectiv a fost sistată în anul 1998.
Prin Hotărârea nr.37/07.09.2000, Consiliul Județean Mureș a aprobat cuprinderea în domeniul public al județului a imobilului (construcție și teren în suprafață de 3,1577 ha înscris în CF nr.750/I).
În luna septembrie a anului 2000, fundația americană "Ambasada Lumii Copiilor" și-a manifestat dorința de a finaliza finanțarea investiției, încheindu-se Contractul de asociere nr.11/03.10.2000, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.37/2000. Întrucât "Ambasada Lumii Copiilor" nu a respectat clauzele Contractului de asociere, în sensul că nu a respectat graficul de finanțare invocând-se motive neîntemeiate de amânare, prin Hotărârea Consiliului Județean nr.54/16.06.2003, s-a reziliat Contractul.
În vederea reluării și finalizării obiectivului de investiții, Consiliul Județean Mureș, prin Hotărârea nr.71/23.10.2003, a aprobat măsurile ce urmează a fi luate pentru continuarea lucrărilor, dispunându-se totodată încheierea unui act adițional la Contractul de antrepriză generală nr.5/11.01.1995, încheiat inițial de către Consiliul local Sîncraiu de Mureș și preluat ulterior de Consiliul Județean Mureș, prin Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului, și s-a semnat protocolul de predare-primire a patrimoniului în cauză.
Astfel, la data de 13.12.2003 s-a încheiat Actul adițional la contractul de antrepriză generală prin care părțile au convenit modificarea art.1 și art. 11.4 din actul bilateral inițial încheiat, în sensul continuării lucrărilor la cele 10 case rămase a fi finalizate, cu modificarea inclusiv a valorii prevăzute pentru un imobil, în baza proiectului tehnic și a studiului de fezabilitate, cu respectarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați de Consiliul Județean. De asemenea, în baza art.3 din Hotărârea nr.71/23.10.2003 a Consiliului Județean Mureș, s-a încheiat un alt act adițional, nr.10/05.12.2005.
Finanțarea investiției s-a făcut după cum urmează:
- etapa 1995 - 2000, prin Consiliul local Sîncraiu de Mureș (11 case în roșu sub acoperiș, cu unele finisaje și instalații și 30% din Pavilionul Central),
- etapa 2000 - 2003, investiția a fost oprită din lipsă de fonduri,
- etapa 2003 - 2005, investiția a fost preluată de Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș (s-au finalizat și dat în funcțiune cele 11 case, fiind cheltuită suma de 14,497 mld. lei).
Pavilionul Central al Complexului pentru copii Sîncraiu de Mureș a fost proiectat în vederea realizării unor servicii pentru copii cu handicap sever.
Prin schimbarea profilului complexului în Complex de case de tip familial pentru copii proveniți din Centrele de tip rezidențial închise, Pavilionul Central a fost reproiectat, stabilindu-se o altă destinație pentru o mare parte din spațiile acestuia.
Pavilionul Central este realizat fizic în procent de 30%, fiind executate structurile din beton și parțial zidurile și acoperișul. După anul 2000 nu s-a mai finanțat acest obiectiv iar din cauza intemperiilor unele părți ale zidurilor și acoperișului sunt într-un proces continuu de degradare.
Din punct de vedere valoric finalizarea obiectivului ar necesita o investiție de circa 6 milioane RON (60 miliarde vechi).
Consiliul Local Sîncraiu de Mureș, care a asigurat terenul necesar realizării întregului complex (Pavilionul Central + 11 case de tip familial - 2,2 ha), prin adresa nr.1584 din 29.03.2006 ne comunică Hotărârea Consiliului Local nr.14/2006 și solicită trecerea Pavilionului Central din domeniul public al județului în domeniul public al comunei Sîncraiu de Mureș cu scopul de a fi valorificat prin concesiune și în consecință de-a realiza venituri la bugetul local.
Prin Hotărârea nr.14/2006 Consiliul Local Sîncraiu de Mureș aproba ca în Pavilionul Central să fie cuprinse și spațiile în care să se desfășoare activitățile necesare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru copiii din cele 11 case de tip familial din complex.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, prin adresa nr.7550/2006 își exprimă acordul cu privire la trecerea Pavilionului Central din domeniul public al județului în domeniul public al comunei Sîncraiu de Mureș, cu următoarele mențiuni:
- Activitățile ce se vor desfășura în Pavilionul Central să nu afecteze procesul de îngrijire și cel instructiv-educativ al copiilor din cele 11 case de tip familial;
- Copiii din cele 11 case de tip familial vor avea acces în Pavilionul Central în spațiile ce vor fi amenajate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru următoarele servicii: terapie ocupațională, ergoterapie, intervenții specializate și personalizate (consiliere psihologică, logopedie, asistență psihopedagogică).
Spațiile destinate acestor activități vor rămâne în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pe toată perioada funcționării caselor de tip familial din zonă.
De asemenea, copiii din casele de tip familial vor avea acces la sala de sport și la piscina din Pavilionul Central după un program stabilit de administratorul Pavilionului Central.
Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în ședința din 25 aprilie 2006 nu a avut obiecțiuni asupra propunerii de trecere a imobilului în cauză în proprietatea publică a comunei Sîncraiu de Mureș în condițiile de mai sus cerute de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Față de cele expuse, supunem aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
SECRETAR
Ioan Togănel