R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 93
din 30 august 2006
privind propunere de declanșare a procedurii de clasare în lista monumentelor istorice, în grupa A, a rețelei de cale ferată îngustă Tîrgu Mureș - Miheșu de Câmpie și Tîrgu Mureș - Sovata - Câmpul Cetății

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive a Arhitectului Șef nr. 11278/18.08.2006, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art. 7 alin (1), lit. a) și a art. 12, pct. 2), alin. b), din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art. 1. Se aprobă propunerea de declanșare a procedurii de clasare în lista monumentelor istorice de interes public național, în grupa A, a rețelei de cale ferată îngustă Tîrgu Mureș - Miheșu de Câmpie și Tîrgu Mureș - Sovata - Câmpul Cetății.
Art. 2. Arhitectul Șef va înainta prezenta hotărâre Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș, în vederea declanșării procedurilor de clasare.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Arhitectul Șef
Nr. 11278/18.08.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind propunerea de declanșare a procedurii de clasare în lista monumentelor istorice, în grupa A, a rețelei de cale ferată îngustă Tg.Mureș - Miheșu de Câmpie și Tg.Mureș - Sovata - Câmpul Cetății

La propunerea Instituției Prefectului județului Mureș, în urma scrisorii nr. 7106/31.05.2006, agreată de conducerea Consiliului Județean, s-a declanșat analizarea stării de fapt a rețelei de cale ferată îngustă din județul Mureș, constând din cercetarea, documentarea și analizarea la fața locului a stării fizice a sistemului și a documentelor juridice. În urma analizării documentațiilor obținute, precum și a legislației în vigoare se inițiază proiectul de hotărâre.
Conform art. 12 a Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Consiliul Județean poate propune clasarea unor valori patrimoniale ca și monumente istorice, iar prin art. 3, lit. a) este definită denumirea de "monument - construcție sau parte de construcție, împreună cu instalațiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum și lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic".
Începând cu recomandarea 872 /1979 a Consiliului Europei, prima recomandare în domeniu, continuând cu recomandarea R 20/1990 referitoare la "protejarea și conservarea patrimoniului tehnic, industrial și a lucrărilor de artă în Europa" și cu Charta Patrimoniului Industrial - TICCIH 2003 (ICOMOS 2005), politicile europene de protecție a patrimoniului se apleacă cu mai multă atenție și eficiență spre cercetarea și conservarea integrată a patrimoniului industrial.
În 1973 ia ființă Comitetul Internațional pentru Conservarea Patrimoniului Industrial, care declara în preambulul Chartei Patrimoniului Industrial următoarele: "clădirile și structurile construite pentru activități industriale, procesele și uneltele folosite, orașele și peisajele în care sunt amplasate, împreună cu manifestările lor tangibile sau intangibile, sunt de o importanță fundamentală."
Luând în considerare puternica semnificație culturală a patrimoniului industrial ca element al evoluției societății umane, linia ferată îngustă este un obiectiv susceptibil de a fi monument istoric industrial, legând această zonă geografică de restul Europei, atât economic cât și cultural la începutul secolului XX.
Calea ferată îngustă din județul Mureș a fost inaugurată în ianuarie 1915, ca mijloc de transport de interes local, construcția fiind finanțată din fonduri private. Sistemul a fost folosit în principal la transportul mărfurilor. De asemenea, prin dezvoltarea localităților balneare din zona transilvană a României, a fost folosit la transportul persoanelor în și dinspre aceste localități de agrement
Importanța liniei înguste constă în raritatea existenței acesteia la nivelul țărilor europene, precum și în soluțiile tehnice folosite la punerea în funcțiune și exploatarea sistemului de transport. Prezenta expunere se completează cu sinteza alăturată - documente și stadiu fizic 2006.
Ținând cont de motivele expuse, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind propunerea de declanșare a procedurii de clasare în lista monumentelor istorice, în grupa A, a rețelei de cale ferată îngustă Târgu-Mureș - Miheșu de Câmpie și Târgu-Mureș - Sovata - Câmpul Cetății.

 

ARHITECT ȘEF
Arh. Csortán Ilona
VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza