R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 91
din 30 august 2006
privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș la Asociația "Comunităților Văii Gurghiului"


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.11795/2006 la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliului Județean la Asociația "Comunităților Văii Gurghiului",
În temeiul prevederilor art.104, alin.6, lit.a și c și art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă aderarea Consiliului Județean Mureș la Asociația "Comunităților Văii Gurghiului" cu sediul în comuna Hodac, nr.98, județul Mureș.
Art.2. Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii și Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice, Instituției Arhitectului Șef și Asociației "Comunităților Văii Gurghiului".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.11795/30.08.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș la Asociația "Comunităților Văii Gurghiului"

Prin adresa nr. 11750/29.08.2006, Asociația Comunităților Văii Gurghiului, cu sediul în comuna Hodac nr.98, județul Mureș, a invitat Consiliul județean Mureș să adere la această organizație nonguvernamentală, cu caracter non profit și apolitic.
Asociația a fost înregistrată legal la data de 19 ianuarie 2006, conform Încheierii civile nr.17/C.C a Judecătoriei Reghin, iar membrii fondatori sunt autorități publice locale de pe Valea Gurghiului, Instituția Prefectului Județului Mureș având calitatea de președinte onorific al acesteia.
Studiind Statutul asociației, scopul și obiectul de activitate, precizăm că din toate acestea reiese seriozitatea, și bunele intenții în păstrarea patrimoniului cultural local, sprijinirea infrastructurii zonale, participarea în programe de dezvoltare regională, participarea activă și eficientă la procesul de modernizare și descentralizare a administrației publice din România, precum și îmbunătățirea cadrului legislativ în conformitate cu Carta Europeană a autonomiei locale și a altor norme internaționale care vizează interesele colectivităților locale și județene, dar și a celor regionale.
În conformitate cu prevederile art.104, alin.(6), lit. "a" și "c" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, Consiliul Județean poate hotărî aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  SECRETAR
Ioan Togănel