R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 89
din 14 august 2006
privind stabilirea unor măsuri în procesul de privatizare a S.C. "Drumuri și Poduri Mureș"S.A

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.10.805/9.08.2006 a Direcției Economice și Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene și Investiții,
În conformitate cu prevederile art.4 lit.a) din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, a HG 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.137/2002,
Luând în considerare Studiul de fezabilitate întocmit de firma S.C. Evex Consult SRL, în vederea restructurării, reorganizării și privatizării S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean nr.114/29 sept.2005,
Ținând cont de prevederile HCJ nr.60/12.06.2006, privind privatizarea S.C " Drumuri și Poduri Mureș S.A"și a proceselor verbale nr.10.337/1.08.2006 și 10710/8.08.2006 încheiate de comisia de licitație la termenele stabilite pentru desfășurarea licitației cu strigare, în vederea vânzării integrale a pachetului de acțiuni la SC DPM SA
Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicate,
În temeiul prevederilor art.104, lit.d) alin.12 și art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea prețului de ofertă, de pornire a licitației cu strigare pentru vânzarea integrală a pachetului de acțiuni la S.C. " Drumuri și Poduri Mureș" S.A de la valoarea de 24,91 lei/acțiune(stabilită prin HCJ nr.60/12.06.2006), la valoarea de 15,52 lei/acțiune, rezultată prin aplicarea metodei de evaluare a "Practicienilor"din Studiul de fezabilitate.
Art.2. Se aprobă modificarea garanției de participare la licitație de la 80.000 lei la 15.000 lei.
Art.3. Prezenta hotărâre modifică prevederile articolului 4 din H.C.J. nr.60/12.06.2006, celelalte prevederi rămânând neschimbate.
Art.4. Președintele Consiliului Județean Mureș, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.10.805/9.08.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în procesul de privatizare a S.C. "Drumuri și Poduri Mureș"S.A

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.60/12.06.2006, s-a hotărât privatizarea Societății Comerciale " Drumuri și Poduri Mureș" SA, prin aplicarea Scenariului 4 din Studiul de Fezabilitate întocmit în acest scop, respectiv, vânzarea integrală a pachetului de acțiuni prin metoda licitației cu strigare.
În aceeași hotărâre a fost stabilit prețul de ofertă (prețul de pornire al licitației) la valoarea de 24,91 lei RON /acțiune, rezultată prin aplicarea metodei de evaluare " Activul net contabil corectat" din Studiul de fezabilitate.
În scopul realizării prevederilor HCJ nr.60/2006, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr.179/13.06.2006 a fost numită comisia pentru organizarea și conducerea licitației
de privatizare formată din:
Președinte:
- Togănel Ioan, secretarul județului
Membri:
- Bartha Iosif, director, Direcția Economică
- Moldovan Ibolya, șef administrație, Administrația Finanțelor Publice a municipiuluiTîrgu Mureș
- Cozma Paul, șef Serviciul Juridic
- Ignat Ionel, consilier, Direcția Tehnică, Drumuri, Poduri Județene și Investiții
Membri de rezervă:
- Dohotariu Monica, coordonator Compartiment Patrimoniu și Servicii Publice
- Fabian Ana, consilier, Direcția Tehnică, Drumuri, Poduri Județene și Investiții
Pe de altă parte, anunțul de vânzare a fost publicat în presă, conform prevederilor art.77-78 din HG nr.577/2002, respectiv în ziarele locale "Cuvântul Liber" și "Nepujság" precum și în jurnalul de largă circulație națională "Ziarul Financiar", în data de 30.06.2006 cu repetare în data de 4.07.2006.(pentru " Ziarul Financiar")
În urma anunțului, dosarul de prezentare a societății a fost cumpărat de 9 persoane juridice și fizice, potențiali ofertanți, dar la licitația fixată pentru data de 1.08.2006, nu s-a prezentat nimeni.
În aceste condiții, comisia de licitație, conform procesului verbal încheiat cu nr.10.337/1.08.2006 a propus reluarea procedurii de licitație, cu fixarea unui nou termen pentru licitația cu strigare, în data de 8.08.2006, în aceleași condiții , atât în privința îndeplinirii formelor de publicitate cât și în privința elementelor anunțului de vânzare.(prețul de pornire al licitației rămânând 24,91 lei RON/acțiune)
Astfel, anunțul a fost publicat în data de 3.08.2006 în aceleași ziare, dar în data de 8.08.2006, ziua licitației, nu s-a prezentat din nou nici un ofertant.
Având în vedere situația creată, comisia de licitație, propune prin procesul verbal încheiat cu nr. 10.710/8.08.2006 ca problema privatizării societății să fie reluată și decisă de plenul Consiliului Județean , în conformitate cu prevederile art.61 din HGR 577/2002, unde se stipulează că dacă la ședințele de licitație organizate conform art.60 alin.(3) lit.(b) nu se prezintă nici un ofertant," instituția publică poate decide organizarea unei noi licitații cu strigare sau schimbarea metodei de privatizare."

Între timp, situația economico-financiară a societății se deteriorează cu fiecare zi, aceasta fiind practic în stare de insolvență.( incapacitate de plată).
Astfel, conform bilanțului încheiat la 6 luni 2006 societatea a înregistrat o pierdere de 253.793 lei(2,5 mild. lei vechi), la care se adaugă o pierdere reportată din anul 2005 de 1.711.849 lei (17,1 mild.lei vechi,formată din 8,5 mild.lei vechi pierderea curentă a anului 2005 și 8,6 mild.lei vechi cheltuieli de transport nedecontate în anii 2002,2003,2004), însumând o pierdere totală de 1.965.642 lei(19,7 mild.lei vechi).Pe de altă parte, datoriile societății cresc devansând ritmul creanțelor ca urmare a diminuării cifrei de afaceri și a pierderilor înregistrate.
În condițiile în care cifra de afaceri pe 6 luni ale anului 2006 este aproape la jumătate comparativ cu nivelul anului 2005 pentru perioada similară,(14,5 mild.lei vechi Sem.I 2006 față de 22,6 mild.lei vechi Sem.I 2005), datoriile au crescut de la 25,8 mild.lei vechi la 30.06.2005, la 27,2 mild.lei vechi la 31.12.2005, cu ușoare scăderi la circa 22 mild.lei vechi la 30.04.2006( ca urmare a încasării veniturilor suplimentare de 7,28 mild.lei vechi din vânzarea activelor Sighișoara și Gănești), pentru ca la 30.06.2006 să crească din nou la 26,2 mild. lei vechi,(din care 22,8 mild.lei vechi plăți restante) în condițiile în care creanțele de încasat se cifrează la valoarea de 5,0 mild.lei vechi.
Față de situația de mai sus se propune atragerea potențialilor ofertanți prin reducerea prețului de ofertă, respectiv de pornire al licitației, prin aplicarea unei alte metode de evaluare calculate în Studiul de fezabilitate.
Astfel, dacă la licitațiile anterioare s-a pornit de la valoarea maximă de 24,91lei RON /acțiune, se propune alegerea prețului de 15,52 lei/acțiune determinat în Studiu prin metoda" Practicienilor", metodă care combină metoda "activului net contabil corectat" (ANCC) utilizată anterior, cu metoda " Valorii de Rentabilitate"(VR)
Conform prevederilor art.60 din Normele Metodologice aprobate prin HGR nr. 577/2002, licitația se va desfășura după regula licitației competitive sau olandeze, respectiv la un preț în urcare sau în scădere, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă, astfel încât la prima licitație prețul poate scădea până la 50% din prețul de pornire , la a doua licitație la 20% din prețul de pornire al primei licitații, acesta fiind și prețul de pornire a celei de a treia licitații în care pachetul de acțiuni se va adjudeca la cel mai bun preț oferit.
Ținând cont de faptul că actualul capital social al societății are 196.116 acțiuni nominative, la prima licitație prețul ar putea coborî până la 1.521.860 lei RON, (15,2 mild.lei vechi) valoare de vânzare a societății, iar la a doua licitație până la 607.959, 6 lei RON (6,07 mild.lei vechi), sume care ar intra în bugetul Consiliului Județean, ca venituri din privatizare.
Menționăm că în afara prețului de vânzare , potențialul cumpărător va trebui să viabilizeze societatea printr-un aport de capital de minim 20 mild lei vechi , care să acopere pierderile actuale și să asigure plata datoriilor restante.
De asemenea, pentru a mări posibilitățile de acces a potențialilor ofertanți la licitație, se propune diminuarea garanției de participare la licitație de la 80.000 lei (valoare actuală) la 15.000 lei, ceea ce ar reprezenta pragul minim impus de lege(art.33 din HGR nr.577/2002), adică circa 3% din valoarea nominală a pachetului de acțiuni scos la vânzare.(196.116 acțiunix2,5 lei/acțiune=490.290 lei valoare nominală )

Având în vedere expunerea prezentată, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif
 

DIRECTOR EXECUTIV
Nicoleta Bochiș

  Văzut  
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza
  VICEPREȘEDINTE
Alexandru - Petru Frătean