R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 88
din 27 iulie 2006
privind aprobarea încheierii unei Convenții de parteneriat între Consiliul Județean Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.14453 din 18 iulie 2006 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș privind încheierea unei Convenții de parteneriat între Consiliul Județean Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap pentru cofinanțarea unui proiect de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești,
Având în vedere prevederile Legii nr.47/2006 privind Sistemul național de asistență socială precum și prevederile art.104 alin.(5), lit."a", pct.2 și alin.(6), lit."a" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
În temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1 Se aprobă încheierea Convenției de parteneriat între Consiliul Județean Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap pentru promovarea unui proiect de interes național (PIN) privind restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești și înființarea unui centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică în comuna Brâncovenești pentru 50 de persoane cu handicap.
Art.2 Se aprobă contribuția financiară a Consiliului Județean Mureș pentru cofinanțarea și derularea proiectului în procent de 10% din costul total al proiectului, respectiv 60.000 EURO/3 ani.
Art.3 Se aprobă finanțarea cheltuielilor de funcționare pentru centrul înființat pentru o perioadă de minim 3 ani după încheierea finanțării prin Proiectul de interes național (PIN).
Art.4 De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Mureș cu privire la aprobarea
încheierii unei Convenții de parteneriat între Consiliul Județean Mureș,
Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Mureș și
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

În vederea realizării obiectivelor de reformă în sistemul de servicii și instituții destinate persoanelor adulte cu handicap, pentru îmbunătățirea indicatorilor de performanță, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap finanțează Programe de Interes Național pentru perioada 2006-2008, conform Hotărârii Guvernului României nr.197/2006 privind aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției persoanelor cu handicap precum și în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost și persoanelor victime ale violenței în familie și finanțării acestor programe. Prin Ordinul nr.73/2006 s-a aprobat Metodolgia de evaluare, selectare și de finanțare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu handicap.
Prin Programul de Interes Național se acordă asistență financiară nerambursabilă pentru serviciile de specialitate județene: ,,Creșterea numărului de servicii alternative de tip rezidențial pentru persoanele cu handicap, nou înființate în vederea preluării beneficiarilor din instituțiile rezidențiale de mare capacitate ce urmează să fie reestructurate conform planurilor județene de restructurare aprobate."
Convenția de parteneriat pe care o propunem prevede cofinanțarea unui proiect de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihitrică Brâncovenești, contribuția Consiliului Județean de 10% la finanțarea costurilor proiectului PIN ,,Restructurarea instituțiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap și crearea de servicii alternative de tip rezidențial" și acoperirea cheltuielilor de funcționare a centrului nou înființat pe o perioadă de 3 ani.
În vederea aplicării Strategiei privind protecția specială și integrarea socială a persoanelor cu handicap s-a aprobat Planul Județean de restructurare /închidere a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.35/07.04.2005. Conform acestui Plan dorim înființarea unui Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică la Brâncovenești , cu o capacitate de 50 de persoane cu handicap.Costul estimativ al proiectului este de 600.000 Euro.
Având în vedere cele menționate propunem adoptarea proiectului de hotărâre anexat, cuprinzând Convenția de parteneriat pentru cofinanțarea costurilor proiectului cu 10%, adică 60.000 de Euro/3 ani (20.000 Euro/an), și susținerea cheltuielilor de funcționare a centrului nou înființat pe o perioada de cel puțin 3 ani.

 

DIRECTOR EXECUTIV
Florin Dumbravă

 

VĂZUT
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel