R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 86
din 27 iulie 2006
privind aprobarea proiectului de Act adițional la Actul constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. și mandatarea reprezentantului AGA, domnul Virág György Lajos, de a semna Actul adițional

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.9082/ 10.VII.2006 a Direcției Dezvoltare Regională, Integrare Europeană,
Având în vedere prevederile art. 104, alin. (2), lit."d" din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, precum și prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș, nr. 149, din 29 noiembrie 2005, privind aprobarea unor măsuri în legătură cu reorganizarea regiei autonome AQUASERV TÎRGU MUREȘ în societate comercială pe acțiuni,
În temeiul articolului 109 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă proiectul de Act adițional la Actul constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentantul AGA al Consiliului Județean Mureș domnul Virág György Lajos să semneze în numele și pe seama județului Mureș Actul adițional la Actul constitutiv descris la articolul 1.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Virág György Lajos.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
Direcția Dezvoltare Regională,
Integrare Europeană

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea proiectului de Act adițional la Actul constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. și mandatarea reprezentantului AGA, domnul Virág György Lajos, de a semna Actul adițional

În data de 7 martie 2006 a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului societatea comercială COMPANIA AQUASERV S.A. în urma hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 149 / 2005 și a hotărârilor Consiliilor Locale ale municipiilor și orașelor asociate prin care au fost aprobate măsurile necesare reorganizării R.A. AQUASERV.

În vederea atingerii obiectivelor noii companii este necesară preluarea operării serviciilor de apă - canal din aceste unități administrativ teritoriale. Acest fapt implică înființarea de sucursale ale companiei și înscrierea lor în Actul constitutiv prin Act adițional.

Graficul de înființare al sucursalelor stabilit și aprobat de către localitățile asociate este următorul:
- sfârșitul lunii august - Sighișoara, Cristuru Secuiesc;
- sfârșitul lunii septembrie - Reghin.

Având în vedere aspectele prezentate propunem aprobarea Actului adițional la Actul constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. în forma prezentată în anexă.

 

VICEPREȘEDINTE,
Alexandru Petru FRĂTEAN

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Valer BĂȚAGA