R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 85
din 27 iulie 2006
privind aprobarea asocierii Centrului de Informare Europa din cadrul Consiliului Județean Mureș la Asociația Centrelor Europa din România

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 9126 din 10 iulie 2006 a Direcției Dezvoltare Regională, Integrare Europeană,
În temeiul art 11, art 14, art 104 alin. (6) lit. "a" și art 109 din Legea nr 215/ 2001, privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1 Se aprobă asocierea Centrului de Informare Europa din cadrul Consiliului Județean Mureș la Asociația Centrelor Europa, conform Statutului din Anexa 1.
Art 2. Se aprobă plata contribuției la patrimoniul inițial al Asociației Centrelor Europa, în valoare de 330 RON.
Art 3. Se aprobă Acordul de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Fundația Paem din Alba Iulia, în vederea implementării proiectului din Fondul Europa " Înființarea Asociației Centrelor Europa," conform Anexelor 2 și 3.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
Direcția Dezvoltare Regională,
Integrare Europeană

Expunere de motive
privind aprobarea asocierii Centrului de Informare Europa din cadrul Consiliului Județean Mureș la Asociația Centrelor Europa din România

În luna noiembrie 2005, Centrul de Informare Europa din Alba Iulia a lansat ideea creării unui rețele naționale a Centrelor de Informare Europa, în cadrul concursului de proiecte " Comunicare și informare la nivel sub-regional", organizat de Delegația Comisiei Europene în România. Proiectul a fost declarat câștigător și finanțat prin Fondul Europa de către Uniunea Europeană.
Ideea înființării unei rețele naționale a centrelor de informare are la bază și protocoalele de comunicare semnate de autoritățile publice și instituții din țară cu Delegația Comisiei Europene în România, în domeniul informării europene.
Reprezentanții a 14 centre de informare ( membri fondatori) prezenți la prima întâlnire care a fost organizată la Albac, județul Alba, convinși ca realitățile proceselor de comunicare și informare pe teme europene prezintă varii și multiple provocări, atât în prezent cât și după momentul aderării României la UE au considerat necesară și oportună constituirea Rețelei Naționale a Centrelor de Informare Europa, ca furnizori publici de servicii comunicare pe teme europene într-o manieră accesibilă, calitativă, promptă și obiectivă. La întâlnire au participat și reprezentanții Delegației Comisiei Europene, doamnele Angela Filote și Ioana Marchiș, asigurând reprezentanții Centrelor de Informare de întreg sprijinul Delegației în vederea constituirii și funcționării rețelei.
Având în vedere că după momentul aderării țării noastre la Uniunea Europeană, Delegația Comisiei Europene din România se va restructura, această rețea a centrelor de informare europeană rămâne o structură, alături de Ministerul Integrării Europene, care ar putea trata și în continuare problemele în domeniul afacerilor europene.
Obiectivele Asociației sunt:
- facilitarea comunicării între Centrele de Informare Europa
- crearea, asumarea și utilizarea unor instrumente de lucru comune Centrelor de Informare Europa
- promovarea continuă a serviciilor oferite de Centrele de Informare Europa, membre ale acestei Asociații,
- stimularea derulării de activități comune la nivelul Centrelor de Informare Europa
- dezvoltarea unui sistem de calitate a serviciilor de informare și comunicare oferite de Centrele de Informare Europa
- formare și perfecționare profesională
- dezvoltarea de parteneriate cu instituții publice și private la nivel local, regional, național și internațional,
- asigurarea de servicii de consultanță,
- obținerea de resurse financiare și de altă natură din surse proprii sau atrase în vederea funcționării și atingerii scopului.

Ultima ședință a membrilor fondatori a avut loc la București în perioada 29-31 mai 2006, unde a fost elaborat statutul și actul constitutiv al Asociației Centrelor Europa. Patrimoniul inițial a Asociației este de 330 RON pentru fiecare membru fondator, evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie pe numele asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Având în vedere cele menționate mai sus, documentele anexate, precum și importanța înființări unei asemenea rețele naționale în domeniul informării europene, propunem aprobarea asocierii Centrului de Informare Europa din cadrul Consiliului Județean Mureș la Asociația Centrelor Europa, plata contribuției noastre la patrimoniul inițial în valoare de 330 RON și a acordului de parteneriat cu Fundația PAEM din Alba Iulia privind derularea proiectului " Înființarea unei Asociații Naționale a Centrelor de Informare" finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Europa.

 

Director executiv
Bățaga Valer

 

Întocmit
Kocsis Robert